Etažiranje bez suglasnosti?

 

Pitanje: Nakon smrti oca, brat, dvije sestre i ja smo naslijedili veću obiteljsku kuću s četiri stana te raz­mišljamo o etažiranju stanova kako bi svaki od nas imao stan u svojem vlasništvu. S obzirom na to da su stanovi približno jednake veličine, lako smo se suglasili kome će pripasti pojedini stan. Međutim, jedna od sestara nije sklona da se stanovi etažiraju, već tvrdi da se time praktički ništa ne dobiva jer sta­nove već koristimo te ističe kako se samo rade veli­ki, nepotrebni troškovi etažiranja. Molimo Vas da nam odgovorite možemo li bez njene suglasnosti provesti etažiranje, te što sve moramo poduzeti da to učinimo. (J.P., Samobor)

Odgovor: Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređen je postupak etažiranja, odnosno stjecanja prava vlasništva na pojedinim dijelom nekretnine. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine – etažiranje – uspostavlja se temeljem pisane suglas­nosti svih suvlasnika te nekretnine. Ni jedan suvlas­nik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine, osim ako bi uspostavom vlasništva posebnog dijela nekretnine nastalo ograničenje prava vlasništva nekog od suvlasnika kojemu je pripadalo prije etaž- iranja. Vašoj sestri odgovorite kako se etažiranjem dobiva vlasništvo nad svojim dijelom, a ako ona i dalje odbija, ponudite joj da se suglasi, ali ćete vi ostali platiti trošak etažiranja.

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine – etažiranje – ne može se uspostaviti prije nego što nadležno upravno tijelo ne izda potvrdu da svaki stan ili pros­torija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici, predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu. Zgrada u kojoj se nalaze stanovi koji se etažiraju mora imati građevinsku dozvolu, odnosno mora biti legalizirana. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine stječe se upisom uknjižbe prava vlasništva temeljen prijedloga za upis gdje trebate priložiti: Ugovor o povezivanju suvlasničkog dijela nekretnine s vlas­ništvom posebnog dijela nekretnine, potvrdu nadlež­nog tijela da je svaki posebni dio nekretnine samos­talna uporabna cjelina, Elaborat o etažiranju – Plan posebnih dijelova nekretnine, suglasnost suvlasnika za upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige, te sudsku pristojba po odmjeri suda.