Imam li pravo na imovinu?

 

Pitanje: Duže vrijeme brinuo sam o jednoj oso­bi koja nije bila u stanju brinuti se za sebe. Sve sam izvršavao na vrijeme i bez njezina prigovora. Me­đutim, nismo sklopili ugovor bilo o doživotnom uzdržavanju ili darovanju pa me zanima, imam li pravo na imovinu te osobe koja je nažalost u me­đuvremenu preminula, za uloženi trud i troškove. (M.D., Pula)

Odgovor: Budući da Zakon o obveznim odno­sima traži da ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti u pisanoj formi jednako kao i darovni ugovor o nekretnini, niti jedan od ta dva ugovo­ra ne možete naknadno konvalidirati (osnažiti). Zbog toga ćete protiv nasljednika morati podni­jeti tužbu tražeći naknadu za trud koji ste imali prilikom pomoći toj osobi te eventualne troškove koje ste pritom imali. Naravno da ćete u sudskom postupku morati dokazati sve vaše navode veza­ne uz pomoć trećoj osobi kao i troškove koje ste pritom imali.