Mama između dvije kćerke

 

Pitanje: Sestra i ja smo s majkom sklopile ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim smo detaljno opisali obveze koje smo mi kao davate- ljice uzdržavanja dužne izvršavati. Nažalost, ni­smo navele što koja od nas dvije treba činiti. Se­stra, kao starija, uzela si je pravo da sama odre­đuje koje obaveze treba izvršavati ona, a koje ja. Neću ni govoriti da su moje obveze znatno broj­nije i skuplje, dok je sebi odredila obveze koje s lakoćom izvršava. Tog je svjesna i naša majka, ali ona je stara i boji se sestri bilo što prigovoriti. Teret nametnutih obveza više ne mogu nositi, te sam tražila od sestre da se obveze izmjene meni u korist, na načina da ih svaka podjednako snosi. Sestra to odbija učiniti. Što da radim da promije­nim postojeće stanje. Napominjem da je majka na mojoj strani i da smatra da me sestra izrablju­je. Kako da riješim svoj problem? (M.K., Pula)

Odgovor: Zakon o obveznim odnosima do­pušta mogućnost da se na strani davatelja uz­državanja nađu dvije ili više osoba. Međutim, potrebno je točno u ugovoru navesti obveze koje snosi svaki davatelj posebno. S obzirom da Vi prilikom sklapanja Ugovora o doživotnom uz­državanju, niste o tome vodili računa, preosta- je Vam da sačinite aneks ugovora, kojim će te točno odrediti obveze primatelja uzdržavanja. Naravno, za sklapanje ovakvog aneksa potrebna je suglasnost primatelja i davatelja uzdržavanja. Obzirom da je prema Vašim navodima majka na Vašoj strani, ukoliko sestra odbija sklapanje aneksa, neka joj majka zaprijeti raskidom Ugo­vora o doživotnom uzdržavanju, što bi zasigur­no imalo učinka, jer bi Vi kao jedan od davatelja uzdržavanja potvrdili majčine navode o neraz­mjernoj i nedovoljnoj brizi Vaše sestre.