Osnovana je organizacija SMSH grada Zagreba

STRANKA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI HRVATSKE

PROGRAM GRADSKE ORGANIZACIJE

Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske svoj Program temelji na platformi okupljanja osoba starije životne dobi, umirovljenika, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina, i to na načelima uzajamnosti, ravnopravnosti, solidarnosti i pluralizma. Stranka promiče aktivno sudjelovanje svih ranjivih skupina u demokratskim procesima s ciljem donošenja programa i politika za njihovu dobrobit.

Na predstojećim lokalnim izborima stranka SMSH stoga će najviše pozornosti posvetiti upravo umirovljenicima, odnosno osobama starije životne dobi, osobama s invaliditetom te osobama koje žive u riziku od siromaštva, zapravo najranjivijim skupinama društva kojima je podrška sustava neophodna zbog mnogobrojnih socijalnih rizika kojima su izloženi.

 

OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

U pogledu skrbi za osobe starije životne dobi, stranka SMSH zalagat će se da se prava osigurana Socijalnom politikom Grada Zagreba ne smanjuju, a isti uključuju sljedeće:

–     novčana pomoć umirovljenicima (dodatno i pravo na Božićnicu i Uskrsnicu);

–     novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima;

–     novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe

–     pomoć u kući,

–     pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

–     novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu

Svojim programom SMSH želi dodatno podići kvalitetu socijalnih usluga, kao i kvalitetu života građana grada Zagreba, s naglaskom na osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, te druge ranjive skupine. Iz tog razloga planira se:

 • sukladno proračunskim sredstvima SMSH zalagat će se za povećanje propisanih cenzusa i time omogućiti opseg prava i usluga za veći broj sugrađana
 • osnivanje Savjeta za osobe starije životne dobi i umirovljenike koje će brinuti o skrbi, pravima i zaštiti starijih sugrađana
 • poticanje otvaranja odjela za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri svakom domu za starije, u cilju povećanja opsega usluga i kvalitete skrbi
 • poticanje osnivanja centra za podršku starijim i bolesnim osobama u noćnim satima, u vrijeme odsustva članova obitelji, a s ciljem što dužeg zadržavanja starijih u vlastitom poznatom okruženju.
 • zalaganje za osnivanje hospicija
 • osiguravanje palijativne skrbi u domovima za starije osobe zagovaranjem dostupnosti besplatne usluge putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • otvaranja novih dnevnih boravaka pri Domovima za starije osobe
 • izgradnja novih institucionalnih kapaciteta za smještaj starijih osoba i izgradnja naselja za starije osobe s puno sadržaja i usluga koje će omogućiti što dulje očuvanje njihovih funkcionalnih sposobnosti (stanovanje uz podršku)
 • iniciranje reguliranja statusa neformalnih njegovatelja osoba starije životne dobi
 • osnaživanje rada udruga osoba starije životne dobi, kao najjačih zagovaratelja prava i potreba svojih članova
 • i nadalje se zalagati za razvoj vaninstitucionalnih oblika skrbi pomoć u kući, jačati usluge gerontodomaćica, gerontonjegovateljica, servisa uz razvijanje novih oblika.
 • promoviranje i isticanje značaja volontiranja, međugeneracijskog povezivanja, dostupnosti informacija o socijalnim pravima i uslugama
 • poticanje cjeloživotnog učenja i uključivanja starijih u društvene aktivnosti
 • zalaganje za integriranje svih socijalnih usluga usmjerenih prema osobama starije životne dobi kroz stvaranje i koordiniranje lokalnih socijalnih mreža podrške

 

OSOBE S INVALIDITETOM

SMSH će se također zalagati za zadržavanje dostignute razine prava utvrđenih socijalnim programom Grada Zagreba, te poticati daljnju integraciju i poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. I to:

 • uklanjanjem arhitektonskih barijera i omogućavanje osobama s invaliditetom prava na pristupačnost i mobilnost
 • osiguranjem i daljnjim poticanjem stipendiranja učenika i studenata s invaliditetom
 • uključivanjem osoba s invaliditetom u svijet rada
 • poticanjem socijalnog poduzetništva i osnivanja zadruga u kojima će se naglasak staviti na rad i uključivanje osoba s invaliditetom (uz osnivanje ugostiteljskih objekata, restorana ili kafića, u kojim će raditi osobe s invaliditetom)
 • jačanjem suradnje s institucijama (socijalnim, zdravstvenim i odgojnim)
 • djeci s teškoćama u razvoju/osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji omogućiti jaču i sveobuhvatniju dostupnost usluga koje se pružaju i osiguravaju za njih u cilju prevencije njihove institucionalizacije
 • širenjem mreže i usluga gradskog prijevoza za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • zalaganjem za dostupnost taxi usluga subvencijom prilagodbe vozila i troškova prijevoza osoba s invaliditetom do 20% voznog parka
 • uspostavom i ažuriranjem baze podataka osoba s invaliditetom koji bi predstavljao bazu za ostvarivanje prava i utvrđivanje potreba osoba s invaliditetom
 • osnivanjem tijela na razini gradskih četvrti u kojima bi bile zastupljene osobe s invaliditetom s ciljem procjenjivanja i unaprjeđivanja pristupačnosti objekata u lokalnoj zajednici
 • organiziranjem usluga smještaja i drugih socijalnih usluga za odrasle osobe s mentalnim, tjelesnim i senzornim teškoćama
 • u cilju neovisnog življenja osoba s najtežim stupnjem invaliditeta potrebno je osigurati dovoljan broj stambenih jedinica
 • jačanjem kapaciteta udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama, koje su i najsnažniji zagovaratelj prava i isticanja stvarnih potreba svojih članova

 

OSOBE U RIZIKU OD SIROMAŠTVA
 • zadržavanje postojećih prava sukladno Socijalnoj politici Grada Zagreba i predlaganje novih mjera u cilju zaštite socijalno osjetljivih skupina
 • predlaganje boljih zakonskih rješenja za osobe koje žive u riziku siromaštva
 • predlaganje mjera za učinkovitu integraciju dugotrajno nezaposlenih osoba i ostalih rizičnih skupina.

 

SMSH TAKOĐER ĆE SE ZALAGATI:
 • za poticanje i izradu programa i politika za hrvatske branitelje radi zaštite njihove socijalne i ekonomske sigurnosti
 • za kvalitetne populacijske i pronatalitetne mjere s ciljem demografske obnove
 • za kulturni razvoj grada, ekološku osviještenost građana, kao i jačanja uloge sporta, posebno amaterskog i rekreativnog

Ovim programom Stranka želi oživjeti lokalnu zajednicu i vratiti povjerenje građana u institucije, postići veću dostupnost i ciljanost usluga, te povezati generacije i pružatelje usluga kako bi uspješnije odgovarali na stvarne potrebe najosjetljivijih socijalnih skupina i time dostigli zadovoljavajuću kvalitetu ukupnog života u zajednici.

Izvor SMSH, 31.1.2017.g (Biserka Budigam)

« 1 od 11 »