Otkaz ugovora o najmu

 

Pitanje: Sklopio sam ugovor o zakupu po­slovnog prostora u kojemu obavljam svoju po­slovnu djelatnost. Ugovor o zakupu je sklopljen na određeno vrijeme, u trajanju od dvije godine. Međutim, taj rok je istekao, a meni je prostor i da­lje potreban te sam nastavio s korištenjem istog. Zakupodavac se nije protivio nastavku ugovora, samo mi je rekao da je sada u mogućnosti da mi otkaže ugovor kada god on to želi. Je li u pravu? (V.D, Vukovar)

Odgovor: Zakon o obveznim odnosima u ovom slučaju govori o prešutnom obnavljanju zakupa. U tom slučaju smatra se da je sklopljen novi ugovor o zakupu pod istim uvjetima, kao i prethodni. S obzi­rom na to da je prethodni ugovor sklopljen na dvi­je godine, taj rok se primjenjuje i na novi ugovor.