Kad se braća slože…

Djed i siročići

Pitanje: Star sam i bolestan, skrbim za dvoje ma­loljetne djece moga sina koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci zbog izazivanja teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život. Tri mjeseca mjeseca od stupanja na izdržavanje kazne, sinu je u prometnoj nesreći poginula žena, tako da sam ostao sam s unu­cima o kojima se moram brinuti. Postoji li bilo kakva mogućnost da zbog navedenih okolnosti moj sin bu­de oslobođen daljnjeg izdržavanja kazne, ili da se ta kazna znatno ublaži? (M.R, Zagreb)

Odgovor: Obzirom na zaista tešku situaciju, po­trebno je da sudu koji je Vašem sinu izrekao kaznu zatvora podnesete zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne u kojem ćete detaljno opisati situaciju u kojoj se nalazite. Uz zahtjev je potrebno priložiti izvadak iz ma­tične knjige umrlih za Vašu pokojnu znahu. Mišljenja smo kako zbog teške situacije u kojoj ste se našli, postoje realni izgledi da se Vaš zahtjev pozitivno rije­ši. Naravno da će sud prilikom donošenja odluke ima­ti u vidu ponašanje sina za vrijeme izdržavanja kazne.

 

Kad se braća slože…

Pitanje: Temeljem ostavinskog rješenja nakon smrti naših roditelja nas četiri brata smo postali nas­ljednici ukupne ostavine u jednakim dijelovima. Obzi­rom da se radi o imovini veće vrijednosti, te da je u pi­tanju različita vrsta imovine (kuća, šuma, vikendica s vinogradom te dva stana) zanima nas kako podijeliti mirovinu i steći vlasništvo na način da svaki od nas postane isključivi vlasnik imovine koja mu pripadne. Napominjem, da među braćom vladaju dobri odnosi i da želimo imovinu rasporediti bez posredstva suda. Molimo savjet. (G.Z., Osijek)

Odgovor: Obzirom da su odnosi među nasljednicima dobri i da postoji zajednička dobra volja za sporazumnu podjelu imovine, predlažem da sastavite diobeni ugovor kojim će svaki nasljednik dobiti ono što je približno želio. Naravno da to nije lako postići, ali ako postoji zajednič­ka dobra volja za takav način diobe, zašto to ne učiniti. Ako u tome ne uspijete, preostaje vam razvrgnuće su­vlasničke zajednice putem suda. Naravno da je taj način znatno skuplji jer ćete osim sudskih pristojbi morati pla­titi odvjetnika, geometra, eventualnu naknadu troškova svjedoka i sl. Stoga se držite one narodne izreke – “bo­lje mršava nagodba nego debela parnica”.

 

Tko je prvi kupio kuću?

Pitanje: Prije dosta vremena kupio sam kuću sa okućnicom od čovjeka koji je nedugo nakon prodaje kuće odselio u Austriju. Nakon što sam kuću teme­ljem kupoprodajnog ugovora uknjižio kao svoje vlas­ništvo, javio se neki čovjek koji tvrdi da je ta kuća njegovo vlasništvo jer ju je on prije mene kupio od is­tog vlasnika. Prijeti mi sudom te se poziva na svjed­oke koji će posvjedočiti da je on kupac kuće. Moram priznati da sam se prilično prestrašio, iako smatram da je pravo na mojoj strani, jer sam kuću kupio od vlasnika koji bio naveden u zemljišnim knjigama u trenutku prodaje kuće. Molim Vas da mi odgovorite jesam li u pravu? (I.J., Split)

Odgovor: Ako ste kuću kupili od vlasnika koji je kao takav bio naveden u zemljišnim knjigama, a da niste znali niti ste morali znati da je vlasnik nekome već pri­je prodao kuću, nemate razloga za bojazan. Jer, kuću ste kupili na osnovu povjerenja u zemljišne knjige, što je jedno od osnovnih načela zemljišno knjižnog prava. Ako Vas i tuže, ne mogu dobiti spor.

 

Zamjenik nasljednika

Pitanje: Spremam se sastaviti oporuku. Nemam suprugu. ni djecu. Jedini su mi zakonski nasljednici moja braća. S obzirom da sam prilično situiran, sva­kom od njih je stalo do moje imovine. Od tri brata naj­mlađi mi je najbliži, te razmišljam da mu sve ostavim. Smeta me samo mogućnost da njegova žena, s ko­jom godinama ne razgovaram, nakon njegove smrti sve naslijedi. Mogu li u oporuci navesti da ga njego­va žena ne može naslijediti ili postoji li mogućnost da u oporuci navedem da u slučaju smrti moga brata pri­je moje smrti, imovinu u jednakim dijelovima naslije­de druga dva brata? (R.N., Pula)

Odgovor: Zakon o nasljeđivanju ne dozvoljava da nasljedniku određujete nasljednika. Tako ne možete svom nasljedniku (bratu) odrediti da ga poslije njegove smrti ne smije naslijediti njegova supruga, pa makar se radi o nasljedstvu koje ste mu Vi ostavili. S druge strane možete svom nasljedniku odrediti zamjenika, ukoliko nasljednik umre prije Vas. Dakle, nema prepreke da svo­ja druga dva brata odredite za zamjenike nasljedniku ko­jeg ste oporučno odredili, ukoliko ovaj umre prije Vas.

 

Stavite „plombu” na kuću

Pitanje: Nakon što sam sklopio ugovor o kupnji obi­teljske kuće, te isplatio ugovorenu cijenu, prodavatelj od­bija iseliti iz kuće i izdati mi tabularnu ispravu potrebnu za upis vlasništva. Zbog toga sam protiv njega podnio tuž­bu tražeći da mi kuću preda u vlasništvo i izda ispravu koja će omogućiti uknjižbu. Vrijeme prolazi, a još uvijek nije donesena prvostupanjska presuda, tako da se bojim da prodavatelj ne proda kuću nekom drugom. Molim Vas da mi savjetujete što da učinim? (ŽJ, Zagreb)

Odgovor: Ukoliko ste angažirali odvjetnika, čudi me da nije podnio prijedlog radi zabilježbe spora o pravu vlasništva na kuću koja je bila predmet prodaje. Tim pri­jedlogom, osim zabilježbe spora glede vlasništva, treba­lo je zatražiti i zabranu otuđenja i opterećenja u korist prodavatelja (u narodu se kaže da je stavljena plomba). Stoga, bez odgađanja provjerite kod odvjetnika je li po­duzeto sve potrebno vezano za zabilježbu spora, a ako odvjetnika niste angažirali, savjetujem Vam da odmah to učinite, kako ne bi došlo do ponovne prodaje kuće.

 

Razvod i oporuka

Pitanje: Nakon 20 godina braka suprug i ja smo se sporazumno razveli. Tijekom trajanja braka moj bivši suprug oporučno mi je ostavio svoju imovinu. Kako je nedavno bivši suprug umro, zanima me da li ću teme­ljem oporuke, koja je sačinjena prije razvoda braka, naslijediti imovinu koja mi je oporučno ostavljena.

Odgovor: Člankom 67. Zakona o nasljeđivanju odre­đeno je da se oporučno raspolaganje u korist ostavite- ljeva bračnog druga smatra opozvanim ako je brak prestao temeljem pravomoćne sudske presude koja je donesena nakon što je oporuka sastavljena, osim ako je ostavitelj drukčije odredio svojom oporukom. U Va­šem slučaju to znači da se oporuka koju je sačinio biv­ši suprug prije razvoda braka smatra opozvanom, te da ne proizvodi nikakve pravne učinke. Pretpostavljam ka­ko je mala vjerojatnost da je bivši suprug u tadašnjoj oporuci naveo da oporuka ostaje na snazi i u slučaju razvoda braka, jer jedino u takvom slučaju bi se sma­tralo da oporuka nije opozvana.