Vjerujem samo unuku

Zaštita mladog supruga

Pitanje: Prije dosta vremena sklopila sam ugovor o do­životnom uzdržavanju sa mlađom muškom osobom ko­ja mi je ulijevala povjerenje svojim ponašanjem, a pos­lije odnosom prema izvršavanju obaveza preuzetih ugovorom. Kako život piše romane, toliko smo se u međuvremenu zbližili, da smo nakon nekog vremena, bez obzira na znatnu razliku u godinama, stupili u brak. Međutim, sada smo u nedoumici da li s obzirom na sklapanje braka ugovor o doživotnom uzdržavanju još uvijek vrijedi, odnosno je li za supruga povoljnije da me naslijedi kao zakonski nasljednik ili da se nasljedstvo nad nekretninom stekne temeljem ugovora o doživot­nom uzdržavanju nakon moje smrti? (M.K., Zagreb)

Odgovor: Nemate razloga za bojazan, jer ugovor o do­životnom uzdržavanju ostaje na snazi i nakon sklapa­nja braka između ugovornih strana. Što se tiče dileme je li bolje nasljeđivanje temeljem zakona ili ugovora o doživotnom uzdržavanju, preporučujem ugovor o dož­ivotnom uzdržavanju jer isti isključuje mogućnost nas­ljeđivanja od strane drugih osoba. Ovo naravno vrije­di ukoliko je ugovorom obuhvaćena sva imovina ostavitelja jer imovina koja nije obuhvaćena ugovorom, i dalje podliježe zakonskom nasljeđivanju ukoliko je oporučno ne raspodijelite.

Vjerujem samo unuku

Pitanje: Udovac sam i stanujem u većoj obiteljskoj ku­ći čiji sam vlasnik. Živim sa sinom i snahom te unu­kom, koji potječe iz prvog braka mojega sina. Za raz­liku od sina, u unuka imam puno povjerenje. Svakod­nevno mi je pri ruci, pomaže mi u svemu, a nedavno se zaposlio. Što sam stariji, razmišljam da s unukom sklopim ugovor o doživotnom uzdržavanju, jer sam si­guran da ću biti potpuno zaštićen. Unuk se slaže, ali kada je sin saznao za tu mogućnost, započeli su veli­ki problemi i za mene i unuka jer se sin protivi sklapa­nju ugovora, štoviše prijeti nam. Trebam li ja tražiti su­glasnost sina i kako riješiti nastalu situaciju? (G.Đ., Osijek)

Odgovor: Nikakvu suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju ne trebate tražiti od nikoga pa ni od sina. Dovoljno je da ste sposobni te da vi i unuk želite sklopiti ugovor. Ukoliko sin ustraje na svom ponašanju upozorite ga da ste vi vlasnik kuće te da ćete, ukoliko nastavi praviti probleme, sudskim pu­tem tražiti njegovo iseljenje iz kuće. Vjerojatno će ga to smiriti, a ako ne, podnesite tužbu za iseljenje nad­ležnom općinskom sudu.

Hoće li me naslijediti pastorci?

Pitanje: Živim već duže vrijeme u izvanbračnoj zajed­nici sa ženskom osobom koja ima dvoje djece iz pret­hodnog braka. Kako ja imam sina iz prvog braka, za­nima me tko će me naslijediti u slučaju moje smrti? Imaju li pravo nasljeđivanja moja dva pastorka, te uko­liko oporučno ostavim imovinu svome sinu, ima li mo­ja izvanbračna družica pravo na nasljeđivanje moje imovine? (J.K., Čakovec)

Odgovor: Ukoliko vaša izvanbračna partnerica ispunja­va uvjete za priznavanje izvanbračnog statusa prema Obiteljskom zakonu (najmanje tri godine zajedničkog života), ona vas nasljeđuje s vašim sinom u jednakom dijelovima. Ako, pak, imovinu oporučno ostavite sinu,

izvanbračna supruga ima pravo samo na nužni dio. Va­ši pastorci nisu vaši zakonski nasljednici, ukoliko ih nis­te posvojili, pa stoga nemaju pravo nasljeđivanja.

Vanknjižno nasljedstvo

Pitanje: Nakon što je ostavinska rasprava provedena, a rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno, brat i ja smo saznali smo da je naš pokojni otac imao u van- knjižnom vlasništvu znatnu imovinu. Kako imovina ni­je uknjižena, zanima nas što trebamo učiniti da ta imo­vina uđe u ostavinu i rasporedi među nama nasljedni­cima? K.K, Zagreb)

Odgovor: Trebate utvrditi tko je upisan kao vlasnik u zemljišne knjige, a nakon toga obaviti razgovor s tom osobom. Moguće je da će upisani vlasnik prihvatiti da se imovina prenese na pravog vlasnika, nakon čega ćete podnijeti prijedlog za provođenje ostavinske ras­prave za naknadno pronađenu imovinu. Ako pak zem- ljišno-knjižni vlasnik ustraje na vlasništvu nekretnine, morati ćete pokrenuti tužbu na utvrđenje kod nadlež­nog suda na čijem se području nalazi nekretnina. U postupku ćete morati dokazati činjenicu da je vaš po­kojni otac pravnim poslom (prodaja, darovanje, naslje­đivanje i sl.) postao vanknjižni vlasnik nekretnine.

Jesam-nisam vlasnica

Pitanje: Prije 8 godina prodala sam stan u centru grada. Kupac je isplatio kupoprodajnu cijenu u cijelosti, te sam smatrala da je time prodaja stana okončana. Međutim, nemalo sam se iznenadila kada sam sasvim slučajno u zemljišnim knjigama otkrila da se vodim kao vlasnica sta­na, iako sam isti davno prodala. Nisu mi poznati razlozi zašto se kupac stana nije uknjižio kao vlasnik, ali bojim se da bih mogla snositi neke obaveze za stan kojeg ni­sam vlasnica. Što da radim? (LJ.N., Pula)

Odgovor: Prilično atipična situacija koju možemo tu­mačiti nemarom ili neznanjem kupca. Možda je u pita­nju izbjegavanje poreznih obveza, pa vam preporuču­jem da s kupoprodajnim ugovorom i izvatkom iz zem­ljišnih knjiga otiđete u nadležnu Poreznu upravu, ali prethodno ipak pokušajte stupiti u kontakt s kupcem.

Sin ne plaća režije

Pitanje: Nakon smrti muža postala sam, uz kćerku i si­na, suvlasnica veće obiteljske kuće. U početku je sve bilo u redu dok se sin nije oženio, a onda je za mene počeo pakao. Svakodnevno maltretiranje postalo je uobičajena pojava – pitanje je vremena kada će me i sin i snaha početi tući. Uz to, sin i snaha ne žele pla­ćati režije za struju, plin i vodu, tako da zbog straha da će mi obustaviti isporuku energenata, sama plaćam sve režije. Što da radim? (I.M, Split)

Odgovor: Vaša situacija je teška, nažalost ne i rijetka. Problem je što kuća vjerojatno nije etažirana, tako da se ne zna koji dio kuće pripada pojedinom suvlasniku. Vama preostaje da pokrenete izvanparnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice, nakon čega ćete doći u mogućnost da svoj suvlasnički dio prodate, od­nosno da se suvlasnici dogovore o prodaji cijele kuće, a novac podijele međusobno ovisno o veličini suvlas­ničkog dijela. Što se tiče troškova režija koje sami pla­ćate, preporučujem da ostale suvlasnike utužite za pripadajući dio, ukoliko dobrovoljno ne prihvate plaća­nje pripadajući dio režija.