Prekinite sami zastaru!

Dupla kapara?

PITANJE: Sklopio sam predugovor o prodaji kuće kao prodavatelj. Predugovorom sam se obvezao sklopiti konačni ugovor nakon što se okonča pos­tupak legalizacije kuće. U međuvremenu se poja­vio novi kupac za kuću, koji ne postavlja uvjet us­pješne legalizacije, a uz to mi nudi znatno povolj­niju cijenu. Kako predugovor nije konačan ugo­vor, mogu li zanemariti već sklopljeni predugovor, te sklopiti konačan ugovor sa drugim kupcem? (H.R, Pula)

ODGOVOR: Predugovor sadrži sve elemente i značaj konačnog ugovora, samo što je sklapanje konačnog ugovora odgođeno do ispunjenja nekog uvjeta, a to je u Vašem slučaju legalizacija pred­meta kupoprodaje. Stoga, odustajanje od predugo­vora može uroditi neugodnim posljedicama za Vas. Na primjer, ukoliko ste primili kaparu, morat ćete vratiti dvostruki iznos. Uz to kupac iz predugovora može tražiti naknadu štete koju ju je pretrpio, a da i ne spominjemo da Vas može tužiti i tražiti da sud­ska odluka zamijeni konačni ugovor o kupoprodaji.

 

Prekinite sami zastaru!

PITANJE: Prije šest godina sklopio sam sa rođa­kom pisani Ugovor o zajmu na veći novčani iz­nos. Ugovor je ovjeren kod javnog bilježnika, a zajmoprimac se obvezao da će u roku od pet go­dina vratiti ukupan iznos zajma. Nažalost, vrije­me vraćanja zajma je isteklo, a veći dio zajma je ostao neisplaćen. Rođak mi je povremeno vraćao dio po dio zajma, a kako je od dana sklapanja ugovora o zajmu već prošlo šest godina, prilično sam zabrinut za mogućnost da nastupi zastara mog potraživanja po osnovi zajma. Je li to mogu­će? (J.I., Bjelovar)

ODGOVOR: Iz postavljenog upita proizlazi da je zajmoprimac, premda to nije ugovorom predviđe­no, tražio zajam u ratama. Ukoliko imate pisane potvrde o vraćanju dijela duga u ratama, pogotovo ako je pojedine rate plaćao nakon isteka roka od 5 godina, čuvajte tu potvrdu, jer ista znači priznanje duga koje prekida zastaru. U svakom slučaju pred­ložite rođaku sklapanje sporazuma o produljenju roka otplate, jer će taj dokument biti siguran dokaz o postojanju i priznanje duga, što prekida zastaru potraživanja.

 

Što kad je legalizacija odbijena?

PITANJE: Prošlo je dosta vremena od kada sam u roku predviđenim zakonom, predao zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađenog objekta. Kako usprkos proteku vremena nisam dobio nikakvu obavijest o sudbini moga zahtjeva, sve više bri­nem za pozitivno rješenje moga zahtjeva. Ako je rješenje negativno, mogu li se žaliti i kome? (P.R., Split)

ODGOVOR: Ne trebate biti previše zabrinuti jer prema raspoloživim podacima u Hrvatskoj je pod­neseno više od 800.000 zahtjeva za legalizaciju, te je potrebno više vremena da se svi zahtjevi riješe.

Ukoliko Vaš zahtjev ne sadrži sve tražene podatke ili dokumente, nadležno tijelo će od Vas zatražiti da u određenom roku dopunite zahtjev, odnosno da dopunite potrebnu dokumentaciju. S obzirom da to od Vas do sada nije traženo, Vaš zahtjev još ni­je rješavan ili je sve u redu. Ako i kada dobijete rje­šenje kojim se utvrđuje da ne ispunjavate uvjete za legalizaciju, imate pravo podnijeti žalbu u roku na­vedenom u rješenju Ministarstvu graditeljstva. U slučaju da Ministarstvo graditeljstva odbije Vašu žalbu, moći ćete pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana računajući od dana primitka rješenja Minis­tarstva graditeljstva.

 

Nećak nas hoće kremirati

PITANJE: Na nagovor nećaka moj suprug i ja sklo­pili smo s njim darovni ugovor za skupu grobnicu na Mirogoju. Nećak se ugovorom obvezao da će ukop mog supruga i mene omogućiti u darovanoj grobnici. Na žalost, nije nam palo na pamet da bis­mo ugovorom trebali precizirati o kakvom je ukopu riječ. Nećak nam je nedavno rekao da će nas kremirati zbog toga da bi bilo više prostora u inače ve­likoj grobnici. Ogorčeni smo jer je kremiranje protiv naših uvjerenja i želja. Ima li načina da se to spri­ječi? (Ml. i J.R, Zagreb)

ODGOVOR: Nažalost, propustili ste u Ugovor sta­viti odredbu vezanu za vrstu ukopa koja Vama od­govara. Ovako Vaš nećak kao nositelj prava koriš­tenja grobnog mjesta, sam odlučuje o vrsti ukopa. Predlažem Vam da provjerite da li je Vaš nećak već prije bio nositelj prava korištenja grobnog mjesta, jer prema zakonu o grobljima nitko ne može biti nositelj prava korištenja grobnog mjesta za više grobnih mjesta. Takav podatak doveo bi u pitanje legalitet prava korištenja grobnog mjesta u grobnici koju ste mu darovali.

 

Jesam li se spasila?

PITANJE: Nakon što sam izgubila spor za vlasništ­vo stana u kojem živim, protiv mene je pokrenut ovršni postupak jer sam odbila stan predati ovrho- voditelju. Protiv ovrhe sam poduzimala sva pravna sredstva, od prigovora do žalbe, kupujući vrijeme i time odgađajući iseljenje. Ovrha se zbog toga odužila, pa se nadam da je ovrha pala u zastaru, jer od njenog početka pa do danas je već prošlo osam godina. Da li sam u pravu što se tiče zasta­re? Koliko znam opći zastarni rok iznosi 5 godina? (J.K., Zagreb)

ODGOVOR: Nažalost po Vas niste u pravu što se tiče nastupa zastare ovrhe, i to iz dva razloga. Prvi je to što se ovrha koja se vodi protiv Vas te­melji na pravomoćnoj sudskoj odluci, a zastara u tom slučaju nastupa u roku od 10 godina računaj­ući od dana pravomoćnosti sudske odluke. Drugi razlog je u tome što pokrenuta ovrha prekida zastaru danom podnošenja prijedloga za ovrhu, pa koliko god ovršni postupak traje, ne možete se pozivati na zastaru. Žao nam je što ćete mo­rati iseliti, osim ako ne postignete naknadni do­govor s vlasnikom.