Kako možemo spriječiti otimačinu?

Kako možemo spriječiti otimačinu?

PITANJE: Nedavno nam je umro otac koji je živio kod jednog od nas braće. Tek smo nakon smrti oca saznali da je s našim bratom s kojim je živio sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim je svu svoju imovinu ostavio našem bratu. O postojanju ugovora nitko od nas ostale braće nije bio obaviješten, niti smo dali suglasnost za sklapanje ugovora. Da li je zbog to­ga ugovor nevažeći? Zanima nas imamo li pravo traž­iti kao zakonski nasljednici nužni dio? Možemo li pobi­jati ovaj ugovor o doživotnom uzdržavanju? (R.D, Si­sak)

ODGOVOR: Zakon o obveznim odnosima ne traži da se bilo koga obaviještava o sklapanju ugovora o doživotnom uzdržavanju, a za njegovo sklapanje nije potrebna suglasnost trećih osoba pa makar u pitanju bila vlastita djeca. Dakle, ukoliko ugovor o doživotnom uzdržavnju sadrži sve bitne elemente koje traži Zakon, te je ovjeren i solemniziran od strane javnog bilježnika ili nadležnog suda, ugovor je punovažan. Takav ugo­vor može se pobijati samo zbog mana volje primatelja uzdržavanja (neuračunljivost, prinuda, zabluda), što bi trebalo dokazati u parničnom postupku.

Ako je vaš otac ugovorom o doživotnom uzdržavanju odredio da sva njegova imovina poslije njegove smrti ima pripasti davatelju uzdržavanja, nemate pra­vo tražiti nužni dio, bez obzira što ste kao djeca ostavitelja zakonski nasljednici prvog nasljednog reda.

 

Oporuka ili ugovor?

PITANJE: Prije dosta vremena sklopila sam s rođa­kom ugovor o doživotnom uzdržavanju. Naknadno sam saznala da je moj rođak prije sklapanja ugovora oporuč­no ostavio svu svoju imovinu drugom rođaku. Moram priznati da sam nakon saznanja o oporuci zbunjena i prestrašena, jer se bojim da će čitav moj dugogodišnji trud i briga biti uzaludni. Molim Vas da mi odgovorite da li oporuka koja je ranije sklopljenja može poništiti ugovor o doživotnom uzdržavaju. (M. Ž, Pula)

ODGOVOR: Nemate razloga za strah. Imovina ko­ju ćete steći ugovorom o doživotnom uzdržavanju is­ključuje kako zakonsko tako i oporučno nasljeđivanje. Naravno, ako imovina navedena u ugovoru o doživot­nom uzdržavanju ne obuhvaća svu ostaviteljevu imo­vinu, a u oporuci je navedena imovina koja nije spo­menuta u ugovoru, oporučnom nasljedniku pripast će imovina navedena u oporuci.

 

Dugovi pojeli naslijeđe?

PITANJE: Otac je umro bez oporuke, te ga kao za­konski nasljednici nasljeđujemo nas trojica braće. Imovina je veće vrijednosti, ali je pokojni otac iza se­be ostavio i velike dugove i kredite. Zanimaju nas na­še obveze u pogledu podmirenja dugova našeg oca. Što ako dugovi premašuju vrijednost ostavine, mora­mo li prihvatiti nasljedstvo te podmiriti dugove, bez ob­zira što bi time bili na gubitku? Napominjemo da smo jedan dio dugova već prije podmirili, pa nas zanima da li će se to uvažiti prilikom razdiobe ostavine? (I, R. i K. Matić, Osijek)

ODGOVOR:U skladu s odredbama Zakona o nas­ljeđivanju, nasljednici odgovaraju za dugove ostavite- lja, osim nasljednika koji se na zakonom propisan na­čin odrekao nasljeđivanja. Nasljednici odgovaraju za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti nasljeđene imovine. Obzirom da u vašem slučaju ima više nas­ljednika, svaki nasljednik koji je prihvatio nasljedstvo odgovara solidarno za ostaviteljeve dugove. Stoga vam preporučamo da prije davanju izjave o prihvaća­nju nasljedstva prikupite detaljne podatke o stanju du­ga vašeg pokojnog oca, jer možete doći u situaciju da obveze za podmirenje duga premašuju vrijednost nas­lijeđene imovine.

 

Prevarila me polusestra

PITANJE: Nedavno sam saznala da je iza mog oca provedena ostavinska rasprava po kojoj je nasljednica cjelokupne očeve imovine postala moja polusestra, kao jedina zakonska nasljednica. S obzirom da me otac priznao kao kćer, zanima me koja su moja prava na nasljedstvo izvanbračnog oca, te postoji li zastara potraživanja po osnovi nasljedstva. Rješenje o naslje­đivanju je postalo pravomoćno. Najgore je što moja polusestra odbija bilo kakav kontakt ili razgovor u po­gledu podijele nasljedstva. Što da činim da ostvarim svoja prava na nasljedstvo? (Maja R., Krapina)

ODGOVOR: Ako je Vaša polusestra pošten pos­jednik ostavine, a to znači da nije znala niti je morala znati da ostavinu treba dijeliti s Vama, pravo na po­traživanje Vašeg dijela ostavine zastarjeva nakon go­dine dana od kad ste saznali za ostavinu i nasljedni­ka, a najkasnije nakon deset godina računajući od da­na smrti ostavitelja, ako je u pitanju zakonsko naslje­đivanje, a ako je pitanju oporučno nasljeđivanje – zas­tara nastupa nakon deset godina od dana proglašenja oporuke.

Ali ako je Vaša polusestra nepošten posjednik, a to znači da je znala ili je morala znati da nasljeđena os- tavina dijelom pripada i Vama, pravo na pripadajući dio ostavine zastarijeva za 20 godina. Drugim riječi­ma, imate čvrstu zakonsku osnovu da pokrenete zah­tjev za nasljedstvo.

 

Ne posuđuj kotao

PITANJE: Dugogodišnji sam vlasnik kotla za peče­nje rakije zapremnine 120 litara. Na molbu mog prija­telja iz sela posudio sam mu kotao kako bi mogao is­peći svoj urod šljiva. Strogo sam ga upozorio da kotao ne smije posuđivati drugim osobama, jer sam se bojao da će usljed brojne uporabe kotao biti oštećen. Kotao je nažalost kružio po selu bez da sam znao za tu okol­nost. U međuvremenu je moj prijatelj kojem sam posu­dio kotao iznenada umro, a poslije duže potrage saz­nao sam kod koga se kotao nalazi. S obzirom da s tom osobom nisam u dobrim odnosima, odnosno niti ne razgovaramo, poručio sam preko druge osobe da mi kotao odmah vrati. Nažalost osoba koja drži moj kotao odbija njegovo povrat tvrdeći da je kotao njeno vlas­ništvo. Što da radim da dođem u posjed svog kotla? (Ivan S, Vrbovec)

ODGOVOR: Ako osoba koja drži u posjedu Vaš ko­tao odbija isti vratiti unatoč Vašem traženju, preostaje Vam da pred nadležnim sudom podnesete tužbu za vraćanje kotla. U parničnom postupku morat će te do­kazati da je kotao Vaš, a to bi bilo najlakše učiniti ako posjedujete račun za kupnju kotla. Ako to nije mogu­će, morat ćete svoje vlasništvo dokazivati putem svjedoka koji će potvrditi da je kotao Vaš te da ste ga posudili svom pokojnom prijatelju. Usput, bilo bi pože­ljno postaviti pitanje tuženom na koji je način on došao u posjed kotla. Ukoliko je kotao oštećen nakon višek­ratne uporabe, možete tražiti i naknadu štete.