Mogu li prodati dio imovine?

Dosmrtni ugovor: mogu li prodati dio imovine?

PITANJE: Na traženje moje kćerke, s njom sam sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. U ugovoru stoji da se sva moja imovina navedena u ugovoru pos­lije moje smrti prenosi na moju kćerku kao davatelja uzdržavanja. S obzirom da prilikom sklapanja ugovora nisam vodila računa o formi i sadržaju ugovora, zani­ma me kakav sam ja to ugovor sklopila? Da li je to ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kada se imovina uz­državanom odmah prenosi na davatelja uzdržavanja ili je to ugovor o doživotnom uzdržavanju, kada se imovina prenosi nakon smrti uzdržavanog, te mogu li ja dio te imovine prodati za života? (R.G, Karlovac)

ODGOVOR: Bez obzira kako je ugovor nazvan – a prema Vašim podacima nazvan je Ugovorom o dos- mrtnom uzdržavanju, sadržaj ugovora je presudan u određivanju vrste ugovora. Obzirom da sklopljeni ugovor sadrži odredbu da se imovina primatelja uz­državanja prenosi na davatelja uzdržavanja nakon smrti primatelja, očito je da se, bez obzira na naziv, radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju. Presudno je za određivanje vrste ugovora odredba da se imo­vina uzdržavanog prenosi na davatelja uzdržavanja tek nakon smrti uzdržavane osobe. Čudno je, među­tim, da javni bilježnik prilikom solemniziranja ugovo­ra nije uočio grešku u nazivu ugovora. U svakom slu­čaju, navedena grešku ide Vama u prilog, jer se pri­jenos imovine odgađa do Vaše smrti. Sva imovina navedena izrijekom u ugovoru ne može se prodati, bez sporazumnog ili sudskog raskida ugovora.

Tražim natrag darovano

PITANJE: Sklopio sam prije jednu godinu darovni ugovor s bivšom suprugom i djecom, kojim sam u pre­nio na njih svu svoju imovinu. U međuvremenu sam izgubio svu ušteđevinu, tako da nemam dovoljno sredstava za život, kako za sebe, tako ni za suprugu koju sam oženio nakon sklapanja ugovora. Obratio sam se bivšoj ženi i djeci i zatražio da mi vrate bar dio moje imovine, jer je bila riječ o tri nekretnine. Među­tim, oni to odbijaju tvrdeći da se darovi ne vraćaju i da oni to nikako neće učiniti. (M.K, Zagreb)

ODGOVOR: Smatram da ste lakomisleno sklopili ugovor o darovanju, jer ste se propustili osigurati za budućnost. Najmanje što ste mogli za sebe učiniti to je da sklopite ugovor o darovanju kojim odgađate prijenos darovane imovine do svoje smrti. U konkret­nom slučaju preostaje Vam mogućnost da sudskim putem pokušate ishoditi opoziv darovnog ugovora iz razloga osiromašenja, jer nemate sredstava za život, niti Vi, niti Vaša supruga.

„Preveden” u starosnu

PITANJE: Nedavno sam dobio rješenje Hrvatskog za­voda za mirovinsko osiguranje kojim se moja invalidska mirovina danom 01.01.2015. godine prevodi u starosnu mirovinu. Dugo sam se dvoumio da li da podnesem ža­lbu protiv rješenja, premda mi je novoodređena starosna mirovina ostala ista kao invalidska. Bojim se da se nak­nadno donesenim propisom starosna mirovina smanji u odnosu na invalidsku mirovinu koju sam do sada uživao. Zanima me da li ću i dalje primati dodatak za tjelesno oš­tećenje. I što je sa ostalim dodacima? (K.Z, Dubrovnik)

ODGOVOR: Slijedom zakonske odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 2. si­ječnja 2015. HZZMO je po službenoj dužnosti proveo postupak prevođenja invalidske mirovine na starosnu mirovinu. To se odnosi na invalidske mirovine koje su priznate na temelju potpunog gubitka radne spo­sobnosti zbog bolesti, odnosno opće nesposobnosti za rad zbog bolesti. Bitno je naglasiti da je visina sta­rosne mirovine određena u istoj svoti invalidske mi­rovine na dan 31.12.2014. Što se tiče pripadajućih dodataka koje ste imali na invalidsku mirovinu pa i dodatka za tjelesno oštećenje, tu se ništa ne mijenja, pripadajuće dodatke ćete ih ii dalje primati.

Ne brinu o meni

PITANJE: Sklopila sam ugovor o doživotnom uzdrža­vanju sa mladim bračnim parom. Od prvog dana ti se mladi ljudi ne pridržavaju ugovorenih obveza. Rijetko me posjećuju, a o nekom kuhanju hrane, pomoći u održavanju higijene, brige o mome zdravlju, nema ni govora. Da stvar bude gora, na nagovor sam im dopus­tila da u gornjem dijelu kuće urede stambeni prostor o svom trošku. Sada su se naši međusobni odnosi toliko pogoršali da je ugovor kojeg smo sklopili mrtvo slovo na papiru. Predložila sam sporazumni raskid na što su pristali, ali traže 5.000_ kao naknadu troškova za rado­ve. Ja tih novaca nemam, što da radim? (MI.Š, Osijek)

ODGOVOR: Obzirom da ste se suglasili sa izvođe­njem radova na Vašoj kući, u slučaju raskida ugovo­ra morat ćete ih obeštetiti za sredstva i rad koji su uložili. Savjetujem Vam da se pokušate dogovoriti za manji iznos, ali u svakom slučaju ostanite kod prijed­loga za sporazumni raskid ugovora. Ako se ne dogo­vorite s sporazumnom raskidu, morat ćete dignuti tužbu za raskid ugovora sa potpuno neizvjesnim is­hodom i trajanjem spora.

Sklopite predbračni ugovor

PITANJE: Imam veću kuću u kojoj je pored ostalog ima i jedan manji stan. Živim u izvanbračnoj zajedni­ci s jednom ženom, a ona inzistira da sklopimo ugo­vor o doživotnom uzdržavanju, kojim bi joj, nakon moje smrti pripao taj mali stan. S obzirom da imam troje djece, zanima me ima li ona ima pravo na nas­ljeđivanje ostale imovine, jer nikako ne želim da oš­tetim svoju djecu. Molim Vas da me savjetujete što da učinim? (I.M., Zagreb)

ODGOVOR: Što se tiče sklapanja ugovora o doži­votnom uzdržavanju, uz uvjet da se ta ženska osoba brine za Vas te redovno ispunjava ugovorne obveze, nema razloga za bojazan. Sami ćete najbolje ocijeni­ti da li Vam takav ugovor treba ili ne. No što se tiče prava na nasljeđivanje Vaše ostale imovine, situaci­ja je mnogo složenija. Naime, ako živite u izvanbrač­noj zajednici dulje od tri godine, a oba partnera su neoženjeni odnosno neudati, izvanbračni partner poslije smrti jednog od njih ima pravo na nasljeđiva­nje imovine umrlog partnera kao da mu je legalni bračni drug. Dakle, bez obzira na sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, Vaša izvanbračna part­nerica nasljeđuje vašu imovinu zajedno s Vašom dje­com. Preostaje Vam mogućnost da sklopite (pred- bračni) ugovor sa izvanbračnom partnericom kojim će se izvanbračni partner odreći potraživanja Vaše imovine, osim onoga što bi dobila ugovorom o doži­votnom uzdržavanju.