Izgubljena oporuka

Izgubljena oporuka

Pitanje: Nakon što je rješenje o nasljeđivanju posta­lo pravomoćno, iako sam tijekom cijelog ostavin­skog postupka tvrdio da postoji oporuka u kojoj sam ja naznačen kao jedini nasljednik, što nisam mogao dokazati jer sam oporuku zagubio, donesena je odluka da se imovina umrlog podijeli na jednake dijelove među svim zakonskim nasljednicima. Rje­šenje o nasljeđivanju postalo je pravomoćno, te su se svi nasljednici upisali kao vlasnici nekretnine, koja je bila predmet nasljeđivanja, u zemljišne knji­ge. Nakon godinu dana pronašao sam oporuku na mjestu na kojem nikada nisam tražio. Sav sretan odnio sam oporuku na sud očekujući da će sud ponoviti ostavinski postupak i meni temeljem oporu­ke dodijeliti ono što mi oporukom pripada. Na moje veliko iznenađenje i razočarenje sud to nije učinio, nego me rješenjem uputio na parnicu u kojoj bi temeljem oporuke trebao tražiti ono što mi pripada po oporuci. S obzirom na to da mi je stav suda nelo­gičan, zanima me je li pravilno postupio u ovom slučaju? (Đ.B., Krapina)

Odgovor: Smatramo da je sud potpuno pravilno postupio jer je postupak nasljeđivanja pravomoćno okončan, te je nasljeđivanje provedeno temeljem zakona. No, to ne dira u vaše pravo da u parničnom postupku dokazujete da ste jedini oporučni nasljed­nik te da imovina koja je raspoređena među zakon­ske nasljednike, pripada vama. I vrlo je moguće da ćete u novom postupku uspjeti.

Tko je vlasnik grobnog mjesta?

Pitanje: Na poznatom zagrebačkom groblju imam u vlasništvu grobno mjesto s uređenom grobnicom i natpisnom pločom, sve skupa ograđeno s ukras­nom ogradom. S obzirom na to da sam našao kup­ca za to grobno mjesto, odlučio sam ga prodati jer je ponuđena cijena vrlo povoljna. Međutim, u razgo­voru s osobom koja je stručna rečeno mi je da ja nisam vlasnik tog grobnog mjesta, već da je vlasnik Grad Zagreb, a da ja imam pravo samo ugovorom prenijeti pravo korištenja na drugu osobu. Znači li to da ja ne mogu dobiti novac prema cijeni groba koju sam već dogovorio? Da li se za prijenos grobnog mjesta na drugu osobu plaća porez na promet nekretnina? (V.L., Vukovar)

Odgovor: Prema Zakonu o grobljima određeno je da su groblja komunalni objekti u vlasništvu lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Dakle, tom zakonskom odredbom isključuje se mogućnost pra­va vlasništva nad grobnim mjestom. Vi ste nositelj prava korištenja grobnog mjesta, ali imate pravo sa zainteresiranom osobom sklopiti ugovor o ustupa­nju prava korištenja grobnog mjesta kojim ćete regulirati međusobna prava i obveze vezane za ustupanje prava korištenja. S obzirom na to da ste naveli da grobno mjesto ima uređenu grobnicu s natpisnom pločom te da je sve ograđeno s ukras­nom ogradom, morat ćete ugovor o ustupanju prava korištenja dostaviti nadležnoj poreznoj upravi zbog razreza poreza na nekretnine, u ovom slučaju – grobnice, natpisne ploče i ukrasne ograde. Stoga morate paziti da u ugovor o ustupanju prava koriš­tenja grobnog mjesta navedete da je kupac obvez­nik plaćanja poreza na promet nekretninama. Oso­ba na koju ste prenijeli pravo korištenja mora prili­kom podnošenja zahtjeva Upravi groblja priložiti dokaz o uplati poreza na promet nekretnina.

Pristranost sudca

Pitanje: Pred Općinskim sudom protiv mene se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela pronevjere jer sam radeći kao skladištar u jednom privatnom poduzeću navodno pronevjerio veću svotu novaca. Vlasnik tog poduzeća, koji je podnio kaznenu prijavu protiv mene, bratić je supruge suca koji vodi kazneni postupak protiv mene. Za tu okolnost sam tek nedav­no saznao, iako sam za vrijeme trajanja kaznenog postupka imao utisak da mi sudac nije naklonjen, već naprotiv. Molim Vas za savjet što da uradim kako bi zaštitio svoja prava od mogućeg subjektivnog odnosa sudca prema meni jer, iako sam okrivljen, ja sam potpuno nedužan. (J.S., Split)

Odgovor: Ako su točni vaši navodi o rodbinskoj vezi sudca s podnositeljem kaznene prijave, prema našem mišljenju, stekli su se uvjeti da temeljem odredbe članka 35. Zakona o kaznenom postupku, tražite izuzeće tog sudca. Unatoč tome, teško nam je vjerovati da bi sudac propustio svoju elementar­nu obvezu da prema Zakonu o kaznenom postupku, čim sazna za tu spornu okolnost, prestane s radom na predmetu i o tome obavijesti predsjednika suda. Ako ste sigurni da su vaši navodi točni, o tome odmah obavijestite predsjednika suda i podnesite zahtjev za izuzeće toga sudca.

Oporuka za razmetnog sina

Pitanje: Sastavio sam oporuku u korist sina koji je svojim kasnijim ponašanjem pokazao kako nije zas­lužio da ga oporukom favoriziram u odnosu na osta­lu djecu – njegovu braću i sestre. S obzirom na to da sam mu oporuku dao na čuvanje, a potpuno sam se predomislio u pogledu sadržaja oporuke, mogu li oporuku opozvati, odnosno načiniti drugu oporuku kojom bi pravednije rasporedio svoju imovinu? Može li mi sin u čiju sam korist sastavio prvu oporu­ku sudskim putem tražiti da se prva oporuka ispoš- tuje? (S.M., Trogir)

Odgovor: Oporučitelj oporukom slobodno raspolaže svojom imovinom tako da se oporuka koja je sas­tavljena može u svakom trenutku opozvati. Oporuku možete opozvati u cijelosti ili djelomično. Izjava o opozivu može biti dana u bilo kojem obliku, te mora sadržati izjavu volje oporučitelja kojom djelomično ili u cijelosti opoziva prije sačinjenu oporuku. Nas­ljednik kojemu ste prvotno oporučno ostavili svu svoju imovinu ne može u slučaju opoziva oporuke ili njezine izmjene istu uspješno sudski pobijati. Inače, da oporuku niste predali sinu na čuvanje, mogli bis­te je jednostavno fizički poništiti, odnosno poderati. Pri opozivu oporuke naročito pazite na datum opo­ziva koji u svakom slučaju mora biti kasniji od prve oporuke. No, dovoljno je i da naprosto napišete novu oporuku s pravednijom raspodjelom imovine, te će ona biti valjana jer je novijeg datuma.