Pravni savjeti

Neposlušni podstanari

Pitanje: Svoju obiteljsku kuću s tri manja stana iz­najmio sam podstanarima s kojima sam sklopio ugovor o najmu. U ugovoru je izričito navedeno da podstanari plaćaju režije koje se odnose na korište­nje stana. Međutim, oni odbijaju platiti komunalnu naknadu tvrdeći da je plaćanje komunalne naknade isključivo obveza vlasnika kuće. Tko je u pravu? (M.D, Nova Gradiška)

Odgovor: U pravu su vaši podstanari jer po Zako­nu o komunalnom gospodarstvu obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik nekretnine (stambe­nog i poslovnog prostora te građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti). Dakle, da zaključimo, komunalna naknada ne spada u režije za korištenje stana, nego je izričita obveza plaćanja komunalne naknade na vlasniku kuće.

Dobio vikendicu bez muke

Pitanje: Prije dvije godine sa svojim ujakom sklopi­la sam ugovor o doživotnom uzdržavanju, kojim sam poslije njegove smrti trebala postati vlasnica obitelj­ske kuće u Zagrebu, a uz to, postala sam i korisnica prava korištenja groba na Mirogoju. Nedugo nakon toga ujak je sklopio ugovor o darovanju s drugim ne­ćakom, mojim bratićem, kojim mu je darovao viken­dicu na moru veće vrijednosti. Obzirom da je viken­dica u vlasništvu ujaka, zanima me kako je mogao pored ugovora o doživotnom uzdržavanju darovati drugom vikendicu, koja je približno iste vrijednosti kao i kuća u Zagrebu, koja je namijenjena meni. U najmanju ruku nije pravedno jer ću se ja morati trudi­ti uzdržavati ujaka do njegove smrti, a bratić je bez muke dobio vikendicu. Zanima me da li je ovakav ugovor o darovanju pravno valjan. (I.L, Samobor)

Odgovor: Zakon o obveznim odnosima određuje da ugovorom o doživotnom uzdržavanju nakon smrti pri­matelja uzdržavanja davatelj uzdržavanja postaje vlasnik imovine ili njezinog dijela što je utvrđeno ugo­vorom o doživotnom uzdržavanju. Kako je vaš ujak ugovorom o uzdržavanju odredio da imovina koja pre­lazi u vlasništvo nakon njegove smrti čini obiteljska kuća i pravo korištenja groba na Mirogoju, očito da vam je namijenio samo dio svoje imovine, tako da os­taje njegovo pravo raspolaganja s preostalim dijelom imovine, što je on i učinio sklopivši ugovor o darova­nju s vašim bratićem. Stoga je ugovor o darovanju le­galan, ukoliko sadrži sve zakonom propisane uvjete.

Pokvareni traktor

Pitanje: Poljoprivrednik sam i imam puno obradi­ve zemlje za što mi je potrebna mehanizacija, po­sebice traktor većeg kapaciteta. Nedavno mi se traktor pokvario te sam ga dao popraviti kod ovlaš­tenog servisera. Nakon što mi je traktor popravljen, a ja platio traženu cijenu, pokazalo se da traktor ima isti kvar kao prije popravka. Tražio sam od ser- visera da kvar popravi, no on je nakon nekoliko po­kušaja rekao da je to tvornička greška, premda je davno istekla garancija. Što da radim? Traktor mi je neophodan, a novac kojeg sam platio za popravak je znatan. Serviser neće ni da čuje da mi vrati no­vac ili umanji cijenu popravka. Što da radim? (H. B, Slavonski Brod)

Odgovor: Traktor vam u svakom slučaju mora vra­titi jer ste mu platili cijenu koju je tražio za popravak, a vi nakon toga odvedite traktor pouzdanijem servi- seru za kojeg sa sigurnošću možete tvrditi da će kvar ukloniti. Preporučamo vam da cijeli slučaj prija­vite Obrtničkoj komori (ako je serviser obrtnik). Uz sve navedeno ostaje vam mogućnost da putem su­da tražite naknadu štete koju vam je nanio nesav­jesni obrtnik jer ćete u neimanju traktora morati pla­titi drugome radove na svom zemljištu, a i otpada vam mogućnost dodatne zarade od drugih osoba kojima ste radili s traktorom dok je bio ispravan.

Bez penalizacije?

Pitanje: Prije tri godine proglašen sam tehnološ­kim viškom u poduzeću gdje sam radio dugi niz go­dina, te sam završio kao nezaposlen na Zavodu za zapošljavanje. Nakon nekog vremena, točnije tri godine, poduzeće koje mi je dalo otkaz palo je u stečaj, tako da su moji bivši kolege također završili kao nezaposleni na Zavodu. Međutim, oni koriste benefit iz novog Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1.1.2014. godine, znatno pri­je nego što sam ja bio proglašen tehnološkim viš­kom. Dakle, moji kolege koji se nalaze na burzi zbog stečaja tvrtke, a steknu uvjete za prijevreme­nu mirovinu, koriste nakon dvije godine boravka na burzi pravo na prijevremenu mirovinu bez penaliza- cije. Zanima me da li ja koji sam također bio radnik istog poduzeća koje je u stečaju imam pravo na pri­jevremenu mirovinu bez penalizacije jer upravo navršavam uvjete za stjecanje prijevremene mirovi­ne. (V. B, Novigrad)

Odgovor: Nažalost, ta mogućnost za vas ne pos­toji jer ste završili na Zavodu kao tehnološki višak, dok je vašim kolegama iz istog poduzeća prestao radni odnos zbog otvaranja stečaja nad poduzećem u kojem su radili. Zato, čim steknu uvjete za ostva­renje prijevremene starosne mirovine istu će ostva­riti bez penalizacije.

Odbila primiti rješenje o ovrsi

Pitanje: Nedavno mi je poštar pokušao uručiti rje­šenje o ovrsi koje sam odbila primiti iz razloga što sam znala da se ovrha odnosi na račun za utrošak plina kojeg nisam priznala, jer je previsok i neosno­van. Da li ću trpjeti štetne posljedice jer sam odbila primiti prijedlog rješenja o ovrsi. Jesam li pogriješi­la? (Lj.K, Split)

Odgovor: Pogriješili ste jer će to rješenje javni biljež­nik ili sud istaknuti na svojoj oglasnoj ploči. Smatrat će se da je dostava rješenja o ovrsi obavljena istekom os­mog dana, računajući od dana objavljivanja na oglasnoj ploči. Odbijanjem prijema rješenja o ovrsi izgubili ste mogućnost prigovora protiv rješenja kojom prilikom ste mogli navesti sve razloge zbog kojih rješenje o ovrsi smatrate neosnovanim. Podnošenjem prigovora protiv rješenja o ovrsi isto rješenje bi se ukinulo, a otvorio bi se redovan postupak pred sudom u kojem biste mogli iznašati svoje navode i braniti svoje interese.