Pravni savjeti

Promjena adrese

Pitanje:Kupio sam obiteljsku kuću u okolici Zagre­ba, isplatio kupoprodajnu cijenu, a kad sam se spremao podnijeti prijedlog za upis uknjižbe prava vlasništva na kupljenoj nekretnini, utvrdio sam da se adresa prodavatelja u zemljišnim knjigama raz­likuje od one iz osobne iskaznice i ugovora o kupo­prodaji. Da li će ta neistovjetnost adrese prodava- telja predstavljati zapreku za upis uknjižbe prava vlasništva, a ako je tako, što mi je činiti? (M.R., Za­greb)

Odgovor:Dobro ste zaključili da neistovjetnost adrese prodavatelja navedene u zemljišnim knjiga­ma od one iz osobne iskaznice i ugovoru o kupo­prodaji predstavlja prepreku za upis uknjižbe prava vlasništva na kupljenoj nekretnini. Stoga će biti po­trebno da prijedlogu za upis uknjižbe priložite potvr­du o promjeni prebivališta prodavatelja.

 

Pravo na novu oporuku

Pitanje:Prije više od 20 godina sastavila sam vlas­titu oporuku, kojom sam svu svoju pokretnu i ne­pokretnu imovinu ostavila najstarijoj nećakinji. Ona zna za oporuku jer sam joj tu oporuku povjerila na čuvanje. U proteklih 20 godina mnogo toga se izmi­jenilo, pa i odnosi između mene i te nećakinje. Pos­tala je hladna prema meni kao da je oporukom ost­varila sve što je željela, pa je baš briga za tetu. Uz to sve sam više uvjerena da sam pogriješila, jer sam samo jednoj nećakinji ostavila svu svoju imovi­nu, a drugima ništa. Mogu li ja promijeniti oporuku, te i drugim nećacima ostaviti dio svoje imovine? (M.F., Sisak)

Odgovor:Dok god ste živi svoju oporuku možete opozvati, te rasporediti imovinu prema svom na­hođenju. O novoj oporuci možete obavijestiti svoju nećakinju kojoj ste ostavili svu imovinu, a i ne mo­rate. Dovoljno je da nova oporuka bude u formi ko­ju zahtijeva zakon (pisana rukom ili ovjerena kod bi­lježnika ili od dva svjedoka), a važno je da u oporu­ci navedete datum kada je sastavljena.

 

Uzdržavani u dugovima

Pitanje:Prije dvije godine sam sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju. Naknadno sam saznao da se primatelj uzdržavanja prije sklapanja ugo­vora znatno zadužio, štoviše zaduživao se bez mog znanja i nakon sklapanja ugovora. Kako je ukupan iznos duga pozamašan te skoro doseže vrijednost imovine koja bi nakon smrti primatelja uzdržavanja trebala meni pripasti, razmišljam da li da tražim raskid ugovora, jer čemu sav trud ako dugovi “pojedu” imovinu koju ugovorom trebam dobiti? (J.K., Osijek)

Odgovor: Prema Zakonu o obveznim odnosima, da­vatelj uzdržavanja ne odgovara za dugove primate­lja uzdržavanja koji nastanu prije sklapanja ugovo­ra. Za obveze primatelja uzdržavanja koje nastanu nakon sklapanja ugovora, davatelj uzdržavanja od­govara samo ako je to dogovoreno prilikom sklapa­nja ugovora. Sigurnosti radi, preporučujemo da u zemljišnim knjigama izvršite upis zabilježbe ugovo­ra o doživotnom uzdržavanju, kako bi se potencijal­ni vjerovnici upoznali s teretima na imovinu svoga dužnika.

 

Auto pred kućom

Pitanje: Imam velike probleme s parkiranjem pred svojom kućom. Dešava se često da poznati ili ne­poznati vozači parkiraju pred kućom, tako da ja kao vlasnik kuće ne mogu parkirati. Često dola­zim u sukob s takvim vozačima, tako da je polici­ja morala nekoliko puta intervenirati. Međutim, usprkos moga traženja, policija mi ne pruža zašti­tu, tako da se osjećam kao nepoželjan pred vlas­titom kućom. Što da radim? Da li da stavljam pre­preke tako da drugi ne mogu parkirati ili da nasta­vim s pokušajem uvođenja reda pred svojom ku­ćom. (R.Z., Pula)

Odgovor: Policiji nije posao pružati Vam zaštitu i štititi Vaše pravo na parkiranje u ulici, makar to bilo pred Vašom kućom. Razlog tomu je što ulica predstavlja javno prometnu površinu koja je dostup­na svima pod jednakim uvjetima. Vozači koji parki­raju pred Vašom kućom moraju strogo paziti da parkiranjem ne onemogućavaju Vaš pristup kući (ulaz, garaža i sl.). Prepreke za parkiranje ne smi­jete postavljati jer za to možete biti sankcionirani. Ipak, preporučujem da se obratite nadležnom tijelu za poslove prometa, te da pokušate ishoditi odluku o zabrani parkiranja i zaustavljanja na tom mjestu. Ali onda ni Vi nećete moći tu parkirati.

 

Ruglo ulice

Pitanje: Suvlasnik sam derutne obiteljske kuće u zagrebačkoj Dubravi. Nakon ostavinske rasprave isplatio sam brata za njegov idealni dio, no ses­tra nije pristala na takvu vrstu namire, tako da je zadržala 1,5-sobni stan na gornjem katu. Stan u kojem nitko ne stanuje, niti održava, postao je ru­glo ulice, te predstavlja stalnu opasnost za pro­laznike koji u luku zaobilaze kuću bojeći se mo­gućih ozljeda. Upozorio sam sestru na te okol­nosti, te tražio da stan, zbog općih interesa, do­vede u normalno stanje. Ona to odbija govoreći: “kome smeta neka si i popravlja”. Molim uputu kako sestru primorati da uredi svoj stan te pres­tane ugrožavati moju obitelj i prolaznike, te kako da trajno riješim to stanje u pogledu suvlasništ­va? (G.R., Zagreb)

Odgovor: Savjetujem Vam da pozovete nadležnu građevinsku inspekciju, koja će uviđajem utvrditi postoji li opasnost od urušavanja objekta, te će iz­dati odgovarajuće rješenje. U svakom slučaju budi­te spremni angažirati građevinske majstore da o Vašem trošku izvrše potrebne građevinske radove za čiji trošak ćete teretiti sestru. U svakom slučaju potrebno je provesti (vanparnični) postupak u svrhu osiguranja dokaza za stanje u kojem se nalazi gra­đevina. Suvlasništvo ćete morati rješavati kroz van- parnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajedni­ce koja će, obzirom na međuvlasničke odnose vje­rojatno završiti prodajom kuće na javnoj dražbi na kojoj se Vi možete pojaviti kao ponuditelj, no uvijek postoji opasnosti da se pojave i druge zainteresira­ne strane.