Čija je oporuka valjana

Želim biti pravedna

Pitanje: Imam dva sina, a sa starijim živim u zajed­ničkom domaćinstvu. S njim sam sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim mu nakon moje smrti pripada najveći dio moje imovine. Što se tiče ispunja­vanja ugovornih obaveza stariji sin je korektan. Ipak me peče savjet što sam starijem sinu odredila veći dio imovine, a mlađem sinu za sada ništa nisam os­tavila. Zato razmišljam da preostali dio imovine osta­vim mlađem sinu. Mogu li ja to učiniti obzirom da sam sa starijim sinom sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju. (M.T., Slavonski Brod)

Odgovor: Prema Vašem upitu proizlazi da ste naj­veći dio imovine ugovorom o doživotnom uzdržava­nju ostavili starijem sinu. Preostalom imovinom koja nije obuhvaćena ugovorom, možete slobodno raspo­lagati. Dakle možete je darovati ili oporučno ostaviti mlađem sinu. Možete je i prodati, a novac dati mlađ­em sinu ili kome god hoćete. Dakle nema nikakvih prepreka da preostalim dijelom imovine slobodno raspolažete.

Čija je oporuka valjana

Pitanje: Nemalo sam se iznenadio kada sam saz­nao da je moja majka sastavila oporuku u korist mo­je sestre. Naime, prije dosta vremena oporukom mi je ostavila znatan dio svoje imovine, tako da sam bio siguran da sam njezin nasljednik. Sada se očigledno situacija mijenja, jer sestra ima oporuku koja je kas­nije sastavljena. Zanima me gubim li imovinu koju mi je majka ostavila prijašnjom oporukom, te imam li pravo na nužni dio. (Z.R., Zadar)

Odgovor: Odgovor na Vaš upit ovisi o sadržaju opo­ruke. Naime, ako kasnije sastavljena oporuka u ko­rist Vaše sestre sadrži odredbu da sestra nasljeđuje cjelokupnu imovinu, tada je ranije sastavljena opo­ruka bez pravne važnosti, ali možete tražiti nužni dio. Ukoliko ta oporuka ne sadrži takvu odredbu onda, temeljem ranije napisane oporuke možete naslijediti imovinu tada navedenu u oporuci, ukoliko ta imovina nije izrijekom navedena u kasnije sačinjenoj oporuci. Nužni dio vam uvijek ostaje.

Obiteljska mirovina po sinu

Pitanje: Supruga i ja živjeli smo u zajedničkom ku­ćanstvu sa sinom koji nije bio oženjen te nije imao djece. U času njegove smrti u saobraćajnoj nesreći, supruga i ja smo imali svaki po 68 godina, te smo bez imovine i sredstava za život. Pokojni sin nas je uzdržavao, jer ne bismo imali od čega živjeti. Zani­ma nas imamo li pravo na obiteljsku mirovinu po si­nu i što trebamo poduzeti da je realiziramo? (I.J, Zagreb)

Odgovor: S obzirom na činjenicu da Vi i supruga imate preko 60 godina života, pripada Vam pravo na obiteljsku mirovinu. S obzirom da pokojni sin nije u času smrti imao bračnog druga, ni djece, Vi i supru­ga ćete steći pravo na obiteljsku mirovinu u jednakim dijelovima.

Zahtjev za obiteljsku mirovinu trebate podnijeti po­dručnoj službi HZMO s dokumentacijom kojom doka­zujete svojstvo roditelja, smrt sina i dokaz(e) da Vas je Vaš sin uzdržavao do svoje smrti.

Zastara otpremnine?

Pitanje: Nakon 22 godine staža kod istog poslodav­ca proglašena sam tehnološkim viškom te sam dobi­la otkaz. Nakon odrađivanja otkaznog roka, prijavila sam se na Zavodu za zapošljavanje. Poslodavac je u otkazu naveo da imam pravo na otpremninu u skladu sa zakonskim propisima. Međutim, iako je prošlo de­vet mjeseci od prestanka radnog odnosa, posloda­vac mi ne isplaćuje otpremninu, a na svaki moj upit odgovara da će otpremnina uskoro biti isplaćena. Što da radim kako bih dobila ono što mi prema zakonu i ugovoru o radu pripada? (M.N., Pula)

Odgovor: Hitno trebate poduzeti sve potrebno da Vam poslodavac isplati otpremninu. Ovo iz razloga što poslodavac može otići u stečaj, a onda su mali iz­gledi da se domognete svoje otpremnine. Ili, možda poslodavac kalkulira s mogućnošću zastare koja u slučaju potraživanja iz radnog odnosa nastupa na­kon isteka od 3 godine, računajući od dana dospije­ća prava na otpremninu. Stoga Vam savjetujem da od poslodavca pismeno zatražite isplatu otpremnine do određenog roka, pod prijetnjom utuženja. Ako ne isplati otpremninu u traženom roku, tužite ga bez od­laganja. Znanja radi, otpremnina ne može biti manja od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju ste ostvarili u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, i to za svaku navršenu godinu rada.

Sinovi me iskorištavaju

Pitanje: Vlasnica sam većeg trosobnog stana u už­em centru Zagreba. Muž mi je umro prije 10 godina, a u stanu živim s dva sina koji čine sve da mi zagor- čaju život. Pored ostalog, ne žele plaćati režije, već traže da ih ja plaćam “jer imam veliku penziju”. Uz to svakodnevno me maltretiraju i traže od mene da idem u dom, a stan prepišem na njih. Kako da se obranim, jer ovo neću moći dalje podnositi? (G.G., Osijek)

Odgovor: Obzirom da ste vlasnica stana, a da sino­vi samo stanuju, tražite od njih da počnu plaćati rež­ije, te da Vam plate sve zaostatke. Uz to zaprijetite im da ćete poduzeti sve potrebno da ih odlukom su­da iselite iz stana. Mišljenja sam da ćete bez proble­ma uspjeti sa tužbom za iseljenje sinova iz stana, premda takav korak zahtijeva veliku dozu odlučnosti i vlastite hrabrosti. No, kako ste naveli, postojeće stanje ne neizdrživo.

Dug poslije smrti

Pitanje: Prije tri godine posudio sam bratu veći iz­nos novca, ali nismo radili ugovor o zajmu, jer smo smatrali da između braće nije potreban nikakav ugo­vor. Predaji novca bili su nazočni naši sinovi, moj i bratov. Dogovorili smo da se zajam vrati u roku od dvije godine, o kamatama nije bilo riječi. Nažalost, brat je u međuvremenu umro. Nakon njegove smrti provedena je ostavinska rasprava na kojoj nije bilo spomena o bratovom dugu prema meni. Za nasljed­nike su proglašeni sin i kćer. Oni se nisu do sada iz­jasnili prihvaćaju li očev dug ili ne. Bojim se da ne os­tanem bez pozajmljenog novca, a pogotovo iz razlo­ga što nismo sklopili pisani ugovor o zajmu. Što tre­bam poduzeti da zaštitim svoje interese? (Đ.I., Split)

Odgovor: Ugovor o zajmu ne mora biti u pisanom obliku, ali bi bilo bolje da jest. Imate svjedoke koji će za slučaj potrebe moći svjedočiti na sudu. Što se ti­če kamata, iako nije ugovorena, možete tražiti za­konsku zateznu kamatu. U slučaju da nasljednici po­kojnog brata ne prihvate povrat zajma, morat ćete podnijeti tužbu sudu tražeći povrat zajma. U svakom slučaju morate paziti da Vam ne istekne 5 godina od roka za povrat zajma, jer će nastati zastara. Zato krenite odmah u akciju.