Pravni savjeti

Sve ostavio maćehi

Pitanje: Nakon majčine smrti naš otac, premda već u godinama, ponovno se oženio. Sestra i ja nismo imale ništa protiv te ženidbe, jer se o njemu netko morao brinuti. Kako smo imali vlastite obite­lji, teško bi mu mogle pružiti potrebnu brigu i nje­gu. Štoviše, maćeha je prema nama bila ljubazna, a prema njemu jako pažljiva. Nažalost, otac je ubr­zo umro. Sestra i ja smo očekivale da ćemo s ma­ćehom podijeliti očevu imovinu na jednake dijelo­ve. No, na naše veliko i neugodno iznenađenje, tek poslije očeve smrti saznale smo da je otac s maćehom odmah pri sklapanju braka sklopio ugo­vor o doživotnom uzdržavanju. Tim je ugovorom otac poslije smrti svu svoju imovinu prenio na ma­ćehu. Smatramo kako bračni drugovi moraju silom zakona jedno drugome pomagati, što uključuje i uzdržavanje potrebitog bračnog druga. Stoga, smatramo da je ugovor o doživotnom uzdržavanju između bračnih drugova protuzakonit jer je supro­tan odredbama Obiteljskog zakona. Jesmo li u pravu i kakav je naš položaj u vezi nasljeđivanja očeve imovine? (Z.LjBjelovar)

Odgovor: Na Vašu žalost ne postoji nikakva za­konska prepreka da ugovor o doživotnom uzdrža­vanju sklope bračni drugovi ili bilo koje dvije oso­be koje su dužne zakonski, u slučaju potrebe, jed­na drugu uzdržavati. Takav je slučaj sa skloplje­nim ugovorom između Vašeg oca i maćehe. Što se tiče Vašeg prava na nasljeđivanje očeve imovi­ne, sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju is­ključuje svaku mogućnost nasljeđivanja Vašeg oca, pa čak ne možete tražiti niti nužni dio, prem­da ste zakonski nasljednici prvog nasljednog reda.

 

Nedostojan očeve imovine?

Pitanje: Nedavno sam saznao da je moj otac, ko­ji je još uvijek živ, sastavio oporuku kojom je svu svoju znatnu imovinu rasporedio između svoje bra­će i sestara. Mene je u oporuci isključio iz nasljeđi­vanja, navodeći da sam se odao nemoralu i rasip­ničkom životu te da sam nedostojan nasljeđivanja njegove imovine. Istina je da sam u ranijoj mlados­ti živio razuzdano i družio se s nepoštenim ljudima, pa sam čak bio i sudski gonjen. No, to je sve bilo prije desetak godina. U međuvremenu sam došao pameti, zaposlio se i prestao se družiti sa sumnji­vim osobama. S obzirom da je oporuka nedavno načinjena, smatram da me otac nema pravo isklju­čiti iz oporuke jer razlozi za isključenje nisu posto­jali u trenutku sastavljanja oporuke. Jesam li u pra­vu? Molim Vas da me uputite što da činim da zaš­titim svoje nasljedno pravo. (V.B, Zadar)

Odgovor: Točno je da Zakon o nasljeđivanju predviđa mogućnost isključivanja iz nasljeđivanja nasljednika koji se odao neradu ili nepoštenom ži­votu, a isključenje može biti potpuno ili djelomič­no. No, važno je napomenuti da razlog za isključe­nje iz nasljedstva mora postojati u vrijeme sastav­ljanja oporuke. S obzirom da je oporuka nedavno sačinjena, a da je Vaše ponašanje zbog čega ste isključeni iz nasljeđivanja bilo desetak godina pri­je, smatram da isključivanje nije pravovaljano. U svakom slučaju, ako odredba o isključenju ne bu­de promijenjena do očeve smrti, imate pravo na­kon otvaranja postupka nasljeđivanja podnijeti tužbu radi utvrđivanja opravdanosti isključenja iz nasljeđivanja, kojom ćete dokazati da nije bilo os­nove za isključenje iz nasljeđivanja.

 

Renta umjesto klasičnih usluga

Pitanje: Supruga i ja smo odlučili sklopiti ugovor doživotnom uzdržavanju s jednom osobom koja nam umjesto pružanja usluga uzdržavanja nudi mjesečnu novčanu rentu za mene i supruga do kraja života. Iznos mjesečne rente u cijelosti pok­riva cijenu smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe. Zanima nas je li ovakav ugovor o doživot­nom uzdržavanju pravno održiv, obzirom da se uz­državanje daje putem mjesečne rente umjesto kla­sičnih usluga uzdržavanja? (K.P., Delnice)

Odgovor: Nema nikakvih pravnih prepreka da se sklopi ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojem se uzdržavanje daje putem mjesečne novčane rente, uz uvjet da su obje strane suglasne da se uzdržavanje pruža na taj način. Samo Vas upozo­ravam da pazite da ne potpišete ugovor o dosmrt- nom uzdržavanju umjesto ugovora o doživotnom uzdržavanju, jer biste u tom slučaju bili izloženi opasnosti da prenesete svoju imovinu u korist da­vatelja uzdržavanja, a on prestane s plaćanjem mjesečne rente. Isplata rente je čak transparentni- ja od pružanja klasičnih usluga uzdržavanja jer se može pratiti ispunjavanje obveze davatelja uzdrž­avanja, dok je kod klasičnih usluga uzdržavanja teško dokazati kvalitetu i kvantitetu pružanja uslu­ga. Preporučujem Vam da u ugovor stavite odred­bu da se mjesečna renta povećava razmjerno cije­ni smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe.

 

Moram li platiti porez?

Pitanje: Darovnim ugovorom stric mi je darovao veću nekretninu koja se sastoji od obiteljske kuće većeg zemljišta. Navedenu nekretninu još nisam prenio na sebe jer nisam platio porez na prihvat nekretnine. U dilemi sam jesam li uopće obveznik plaćanja tog poreza jer mi je darovatelj vrlo bliski rod. Ako se odlučim upisati kao vlasnik nekretnine u zemljišne knjige, što sve moram učiniti? Osim toga, smeta me što susjed te nekretnine ima pra­vo njezinog prolaza. Jesam li ja kao novi vlasnik dužan trpjeti to pravo susjeda? (G.F, Đakovo)

Odgovor: Upis uknjižbe prava vlasništva na daro­vanoj nekretnini nije uvjetovan prethodnim plaća­njem poreza na prihvat nekretnine nego je zakon­ska obveza da se u roku od 30 dana, računajući od dana ovjere darovnog ugovora, iznos od 5 posto uplati nadležnoj Poreznoj upravi. Usput, bez obzira što vam je darovatelj stric dužni ste platiti porez na prihvat nekretnine. jer niste srodnici u prvom nas­ljednom redu (ne potječete jedan o drugoga). Za upis uknjižbe prava vlasništva darovane nekretnine trebate podnijeti prijedlog za upis, priložiti darovni ugovor (original ili ovjereni prijepis), dokaz o držav­ljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovni­ca) i sudsku pristojbu u iznosu od 250 kuna. Što se tiče nužnog prolaza preko darovane nekretnine, morat ćete s time pričekati dok se ne stekne uvjet za njegovo ukidanje predviđen Zakonom o vlasništ­vu i drugim stvarnim pravima.