Pravni savjeti

Je li i polubrat nasljednik?

Pitanje: Nedavno mi je umro otac, koji je iza sebe ostavio veće imanje. Supruga i ja smo živjeli na ima­nju u zajedničkom domaćinstvu s ocem sve do njego­ve smrti. Otac je umro bez oporuke, stoga ga ja nas­ljeđujem kao zakonski nasljednik. Međutim, otac je imao još jednog sina iz prvog braka, koji se zajedno sa svojom majkom preselio u Južnu Afriku gdje se ona preudala. Moj polubrat i ja kontaktirali smo pis­mima, ali se nismo vidjeli. Obavijestio sam ga o smr­ti oca i o danu ukopa, kojem on zbog velike udalje­nosti nije prisustvovao. Zanima me kakva su njegova prava u pogledu nasljeđivanja pokojnog oca, obzi­rom da s ocem nije kontaktirao, a ja sam zajedno sa suprugom radio na imanju i podizao ga. Osim toga, moj polubrat nije hrvatski državljanin, već južnoafrič­ki. (V.M., Slavonski Brod)

Odgovor: Vaš polubrat ima pravo na nasljedstvo koje je ostavio zajednički otac, baš kao i Vi. No, pod uvjetom da Južna Afrika priznaje pravo nasljeđivanja hrvatskim državljanima za nasljednike u Južnoj Afri­ci, po načelu reciprociteta. Pitanje reciprociteta mo­rate postaviti Vi u ostavinskom postupku jer javni bi­lježnik nije dužan to učiniti po službenoj dužnosti. Ako Vaš brat ima pravo na nasljeđivanje, Vi ćete za­tražiti da Vam se prizna Vaš rad na imanju, kao i Va­še supruge, te briga i skrb o ocu, te tražiti da se za vrijednost rada umanji ostavština, te takva podijeli na jednake dijelove.

Nagrada za zlatnu narukvicu

Pitanje: Šećući po parku, supruga i ja smo pro­našli zlatnu narukvicu veće vrijednosti. Na narukvicu su bili ugravirani inicijali. Razmišljali smo da oglasi­mo nalazak narukvice, a onome tko se javi na oglas i kaže točne inicijale, predamo narukvicu. Je li to is­pravan postupak, te imamo li pravo na nagradu? (S.F., Zagreb)

Odgovor: Preporučujem Vam da narukvicu bez odlaganja predate u nadležni Nalazni ured, koji se u Zagrebu nalazi pri policiji u Heinzelovoj ulici, gdje će­te dobiti potvrdu o predaji narukvice na kojoj će biti naveden dan kada ste je predali. Ako se godinu da­na, računajući od dana predaje narukvice, Nalaznom uredu ne javi vlasnik, narukvica će, kao poštenom nalazniku, legalno pripasti vama. Ako se vlasnik u navedenom roku ipak javi, Vama pripada 10 posto od procijenjene vrijednosti narukvice.

Jesmo li prevareni?

Pitanje: Moj suprug i ja bili smo u završnim prego­vorima za sklapanje ugovora o doživotnom uzdrža­vanju s jednom starijom gospođom. Kada smo goto­vo sve dogovorili, doživjeli smo pravi šok. Posjetio nas je nećak te gospođe i pokazao nam ugovor o da­rovanju za slučaj smrti kojim je njegova teta svu svo­ju imovinu, koja je trebala biti predmet ugovora o do­životnom uzdržavanju, darovala njemu, s time da pri­jenos imovine na nećaka odgađa do njezine smrti. Kada smo gospođu upitali što je posrijedi, odgovori­la nam je da se predomislila u pogledu darovanja ne­ćaku, te da je odlučila s nama sklopiti ugovor o dož­ivotnom uzdržavanju. Napominjemo da je ugovor o darovanju solemniziran od strane javnog bilježnika, što znači da je punovažan. Što da radimo? Zaintere­sirani smo za sklapanje ugovora o doživotnom uzdrž­avanju, ali nas postojanje ugovora o darovanju za slučaj smrti odvraća od njegova sklapanja. (Lj.D., Novi Vinodolski)

Odgovor: U pravu ste što se dvoumite oko sklapa­nja ugovora o doživotnom uzdržavanju sve dok prav­no egzistira ugovor o darovanju za slučaj smrti. Nai­me, ugovorom o darovanju za slučaj smrti raspore­đena je imovina koje je trebala biti predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju. Stoga, dok god gospođa ne odustane ili ne opozove ugovor o darovanju iz razloga navedenih u Zakonu o obveznim odnosima, a to može samo temeljem pravomoćne sudske odlu­ke, a znajući koliko dugo traju takvi ili slični sudski postupci, predlažemo vam da s njom ne sklopite ugo­vor o doživotnom uzdržavanju.

Ogorčen na bivšu suprugu

Pitanje: Nakon dugog i mučnog braka, supruga i ja smo se sudski razveli, podijelili zajedničku imovi­nu i toj priči je trebao biti kraj. No, bivša supruga je, vjerojatno u namjeri da mi i dalje zagorčava život, za­držala moje prezime koje je uzela prilikom sklapanja braka. Svima poznatima objašnjava da je to zbog to­ga što je sud utvrdio da sam ja krivac za razvod bra­ka. Obzirom da to nije istina, ima li ona pravo zadrža­ti moje prezime nakon razvoda? (I.G., Vukovar)

Odgovor: Obiteljskim zakonom je određeno da na­kon razvoda braka svaki bračni drug ima pravo za­držati prezime koje je uzeo prilikom sklapanja braka. Što se tiče Vaše bivše supruge i njezine tvrdnje da je zadržala Vaše prezime jer je sud utvrdio da ste Vi krivi za razvod braka, napominjemo da sud u brako­razvodnom postupku ne utvrđuje krivnju pojedinog supružnika. On samo utvrđuje činjenicu da iz određe­nih razloga, navedenih u Obiteljskom zakonu, daljnji zajednički život više nije moguć.

Ima li pravo na polovicu stana?

Pitanje: Nakon 35 godina braka muž i ja se raz­vodimo. Dogovorili smo se o podjeli bračne stečevi­ne, osim o podjeli trosobnog stana koji je također stečen u braku. Naime, poduzeće u kojem smo obo­je radili dodijelilo je suprugu stan. Kako je on, pre­ma Pravilniku o dodjeli stanova i kredita, imao više bodova od mene, dogovorili smo se da se upravo on natječe za dodjelu stana. Nakon što je dobio rje­šenje o dodjeli stana, a time i stanarsko pravo, su­prug i ja smo se dogovorili da on bude formalno ku­pac stana. Stan je nedavno otplaćen jer je kupljen na obročnu otplatu, no suprug tvrdi da je stan isklju­čivo njegovo vlasništvo, te ne želi razgovarati o to­me da stan trebamo podijeliti. Molim Vas za mišlje­nje o podjeli stana. Jesam li u pravu kada tražim po­lovicu stana? (S.Đ., Rovinj)

Odgovor: Prema bivšem Zakonu o stambenim od­nosima, bez obzira na kojeg supružnika glasi rješe­nje o dodjeli stana na korištenje, drugi supružnik je također imao stanarsko pravo, kao da rješenje glasi na njega. Stoga, kada je dogovorom supružnika kup­ljen stan, prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, bez obzira na kojeg supruž­nika glasi ugovor o otkupu stana, drugi supružnik je također suvlasnik stana. Uostalom, stan je otplaćen zajedničkim sredstvima supružnika, pa ste i zato su­vlasnici. Dakle, Vaš suprug bez Vaše suglasnosti ne može stan prodati, niti ga po bilo kojem osnovu pre­nijeti na drugog vlasnika bez Vašeg pristanka.