Pravni savjeti

Može li me muž izbaciti iz kuće?

Pitanje: Početkom 2000. godine, u zreloj dobi, vjenčala sam se i čvrsto vjerovala da će nam brak trajati do naše smrti. Moj suprug je jako dobro zara­đivao, ja znatno manje, ali smo se jako dobro slaga­li. Suprug je podigao stambeni kredit, a kao korisnik kredita upisao se kao vlasnik kuće čim je ona bila dovršena. Nismo imali djece. Na žalost, suprug se u međuvremenu promijenio, našao je drugu, a meni ponudio jednu sobicu izvan grada kao zadovoljava­jući smještaj. Kada sam to odbila, zaprijetio mi je da ću ostati i bez toga, jer je on vlasnik kuće, kredit se otplaćivao njegovim sredstvima, te zatražio da od­mah napustim kuću. Molim vas za savjet kako da postupim da zaštitim svoje pravo na kuću koja mi pripada. (S.B., Rijeka)

Odgovor: Rješenje na Vaš upit leži u činjenici da ste stupili u brak početkom 2000. godine. To znači da je na snagu stupio Zakon o obiteljskim odnosima po kojem se određuje da su bračni drugovi suvlasnici u stečevini u jednakim dijelovima, ako se drugačije ni­su dogovorili. Vi ste suvlasnica kuće u jednakom di­jelu, tako da Vaš suprug tu ne može ništa promijeni­ti. Obzirom da je izvršio upis uknjižbe prava vlasništva, morat ćete podnijeti tužbu kojom ćete ishoditi pravo na bračnu stečevinu, a potom nakon pravo­moćne presude izvršiti uknjižbu prava vlasništva na svom dijelu bračne stečevine. No, Vaš odvjetnik ne­ka hitno stavi zabilježbu na kuću, kako je on preko noći ne bi prodao.

Oporuka iz sale?!

Pitanje: Kad sam imala 20 godina napisala sam, pola ozbiljno, a pola iz šale, bratu vlastoručnu oporu­ku u kojoj navodim kako mu ostavljam svu svoju imo­vinu. U međuvremenu sam rodila djecu i dobila unu­ke, pa nisam sigurna da li trebam napisati pravu opo­ruku i da li se moj brat može nakon moje smrti poja­viti kao glavni nasljednik. (PJ, Zagreb)

Odgovor: Oporuka je jednostrani opozivi pravni posao, kojeg je u svako vrijeme moguće opozvati, odnosno napraviti novu oporuku. Oporuka koju spo­minjete je važeća sve do trenutka kada bi bila opoz­vana, odnosno fizički uništena od strane ostavitelja. Vaš brat nema nikakvo automatsko pravo nasljeđi­vanje Vas kao sestre, jer imate vlastitu djecu i unu­ke, ali je moguće da se pojavi na ostavinskoj raspra­vi, on ili njegovi nasljednici, tražeći svu imovinu. Sto­ga Vam preporučujemo da sastavite novu oporuku u korist vlastite djece odnosno zakonskih nasljednika, čime se prethodna oporuka smatra opozvanom. Sto­ga ne čekajte, već odmah sastavite novu vlastoruč­nu oporuku.

Nevažeća oporuka?

Pitanje: Moja majka je sačinila vlastoručnu oporu­ku na način da je velikim tiskanim slovima (štampa­nim) svu svoju imovinu oporučno ostavila meni. Opo­ruku je povjerila meni na čuvanje te je od mene tra­žila da ostalim zakonskim nasljednicima ne kažem ništa o postojanju oporuke. Pretpostavljam da se bo­ji da će je oni maltretirati do kraja života. Brine me da li će poslije njezine smrti oporuka zbog toga što je pi­sana velikim pisanim slovima, a potpisana početnim slovom imena i punim prezimenom biti valjana, jer sam čula da se oporuka piše pisanim slovima. Isto tako me zanima da li je potpis oporuke valjan ako je ime napisano samo s početnim slovom, a prezime je napisano u cijelosti? (Lj.V, Osijek)

Odgovor: Ako je oporuka napisana velikim tiska­nim slovima, a potpis oporuke sadrži samo prvo slo­vo imena i čitavo prezime (sve pisano pisanim slovi­ma), nema nikakve bojazni za pravovaljanost oporu­ke. Tek kada bio potpis oporuke bio napisan velikim tiskanim slovima oporuka ne bi bila pravovaljana, odnosno, bila bi nevažeća.

Sumnjiv stričev dug

Pitanje: Sklopio sam ugovor o doživotnom uzdržavanju sa svojim stricem. Prilikom sklapanja ugovora, sada već pokojni stric mi je usmeno jamčio da nikome nije dužan nikakav novac te da nitko nema potraživanja prema njemu. Ja inače ne bi ni sklopio takav ugovor da sam imao razloga vjerovati da je stric kome ostao dužan. Nakon njegove smrti pojavio se susjed koji je od mene kao davatelja uzdržavanja pokojnog strica, tražio znatnu svotu kao iznos stričeva duga. Odbio sam platiti bilo kakav dug, a susjed nije imao niti priznanicu duga. Jesam li pravilno postupio? (Ž.H., Varaždin)

Odgovor: Postupili ste pravilno jer niste dužni pod­mirivati dug primatelja uzdržavanja, osim ako je takav dug postojao u trenutku sklapanja ugovora, a Vi ste prihvatili plaćanje duga. Dakle, s obzirom da dug nije postojao u trenutku sklapanja ugovora, a Vi niste sug­lasni podmiriti obvezu koja ne postoji, niste dužni postupiti po susjedovom traženju.

Prevrtljiva primateljica uzdržavanja

Pitanje: Sklopila sam ugovor o doživotnom uzdr­žavanju s jednom starijom ženom te sam redovito i savjesno izvršavala sve preuzete ugovorne obveze. Sve je bilo u najboljem redu dok nisam saznala da je primateljica uzdržavanja sklopila još jedan ugovor o doživotnom uzdržavanju s drugom davateljicom uz­državanja. Usput mi je preporučeno da u zemljišnim knjigama provjerim je li izvršena zabilježba tog ugo­vora. Ukoliko nije, savjetovala mi je da odmah izvr­šim zabilježbu svog ugovora. Srećom, u zemljišnim knjigama nije bilo zabilježbe tog drugog ugovora, pa sam ja zabilježila svoj ugovor. Jesam li pravilno pos­tupila? Mogu li moj ugovor ugroziti drugi ugovori ko­je je prevrtljiva primateljica uzdržavanja naknadno sklopila ili će ih sklopiti? (J.K., Bjelovar)

Odgovor: Prema odredbi članka 581. Zakona o odnosima davatelj uzdržavanja, kada je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, ovla­šten je zatražiti zabilježbu ugovora u zemljišne knji­ge. Time je javno obznanjeno postojanje ugovora o doživotnom uzdržavanju i da će davatelj uzdržava­nja nakon smrti primatelja uzdržavanja steći vlas­ništvo nad nekretninom. Zabilježbom ugovora dava­telj uzdržavanja ima prednost pred novim davatelji­ma uzdržavanja koji su ugovor potpisali nakon upisa zabilježbe. Stoga možete biti vrlo zahvalni svojoj pri­jateljici koja Vas je pravovremeno upozorila na po­trebu zabilježbe ugovora u zemljišne knjige.