Pravo prvokupa vikendice

 

Pitanje: Imao sam vrlo lijepu vikendicu na Kupi te s obzirom na to da sam je u najvećem dijelu sam izgradio, bio sam emotivno vezan za tu vikendicu. Nažalost, pao sam u velike dugove te sam bio pri­nuđen birati između prodaje stana u Zagrebu ili vikendice. Teška srca sam se odlučio prodati viken­dicu, ali sam na nagovor prijatelja, koji je znao koli­ko mi je stalo do vikendice, u kupoprodajni ugovor stavio klauzulu prava prvokupa na što je kupac jedva pristao. Molim vas da mi pojasnite pravo pr- vokupa jer ako mi se financijske prilike u međuvre­menu promijene, rado bih kupio vikendicu natrag. (Lj.V, Čakovec)

Odgovor: U konkretnom slučaju vaš kupac mora htjeti prodati vikendicu, a ako se za to odluči te nađe kupca, dogovor i cijenu, dužan je o tome vas pismeno obavijestiti. Vaše ugovoreno pravo prvokupa daje vam samo prednost u kupnji pod istim uvjetima u odnosu na ostale kupce. Među­tim, pravo prvokupa je ograničeno vremenom, jer istekom roka od pet godina računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji prestaje vaše pravo prvokupa. U slučaju da kupac nije poštovao dogovoreno pravo prvokupa te prodao vikendicu trećoj osobi, a da vas prethodno nije obavijestio, ako nije istekao rok od pet godine, imate pravo za­htijevati putem suda poništavanje prodaje.