Presuda bez prisutnosti

 

Pitanje: Protiv prvostupanjske presude uložio sam žalbu zbog pogrešno i nepot­punog utvrđenog činjeničnog stanja, jer je evidentno da je prvostupanjski sud i pored provedenih dokaza pogrešno utvrdio či­njenično stanje. Stoga sam po primitku pr- vostupanjske presude uložio žalbu, očeku­jući da će je drugostupanjski sud usvojiti te ukinuti prvostupanjsku presudu. Također sam očekivao da će odlučivanje povodom moje žalbe na drugostupanjskom sudu biti javno, odnosno da ću moći prisustvovati raspravi i potkrijepiti dokazima moje navo­de. Možete zamisliti moje iznenađenje kad sam dobio pismeni otpravak presude dru­gostupanjskog suda, kojim se odbija moja žalba kao neosnovana. Zanima me ima li drugostupanjski sud pravo odlučivati bez zakazivanja rasprave o osnovanosti žalbe? (S.Č., Krapina)

Odgovor: Odredbom članka 373.b Za­kona o parničnom postupku propisano je da drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u pravilu bez rasprave. Tek ako se utvrdi da je prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja po­trebno izvesti dokaze iz prvostupanjskog postupka, bit će zakazana rasprava pred drugostupanjskim sudom. Očito je da u va­šem slučaju drugostupanjski sud nije našao svrhu zakazivanja rasprave.