Tribina u organizaciji stranke “Milan Bandić 365, stranka rada i solidarnosti”

U mjesnom odboru Ivan Mažuranić u zagrebačkoj Donjoj Dubravi održana je tribina na temu „Poticanja razvoja poduzetništva i obrta u gradu Zagrebu“ i „Roditelj odgojitelj“ u organizaciji stranke Milan Bandić 365, stranka rada i solidarnosti.  Tribinu je vodila gospođa Mira Božić. Na tribinu je došao velik broj stanovnika Donje Dubrave i okolice. Također su bili prisutni i članovi nedavno osnovane stranke SMSH (Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske) koji su svojim prisustvom podržali rad tribine i nastojanja gradonačelnika Milana Bandića da građanima grada Zagreba olakša olakša riješavanje nekih problema. Cilj je bio edukacija građana o njihovim pravima i načinima kako legalno obavljati jednostavnije poslove, poput npr. čišćenja stanova. U nastavku teksta je detaljnije objašnjeno kako ostvariti ta prava.

Drugi dio tribine je bila edukacija o ostvarivanju prava na status „Roditelja odgojitelja“. Roditelj odgojitelj je onaj roditelj koji neide na posao nego brine o najmanje troje djece. Za ostvarivanje statusa „Roditelja odgojitelja“ važno je da se ima troje djece a da je barem jedno predškolskog uzrasta. Za vrijeme trajanja tog statusa roditelju koji je ostvario taj status neide radni staž ali ide mirovinski staž, a važno za ostvarivanje statusa je i to da se najmanje pet godina živi u gradu Zagrebu tj. da se u gradu Zagrebu ima pet godina prijavljeno prebivalište. Visina naknade koju grad Zagreb daje roditelju koji brine o djeci je oko 3700,00kn mjesečno. Djeca o kojoj brine roditelj nemaju pravo na vrtić a izuzetak su jedino ona djeca koja imaju posebne potrebe (vježbe na Goljaku ili sl).

 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA U GRADU ZAGREBU

S obzirom da su obrtnici, mali i srednji poduzetnici važan čimbenik ukupnoga gospodarskog razvoja (imaju udio oko 99% u ukupnom broju poduzetnika) posebna pozornost je usmjerena na politiku mjera za sustavni razvoj upravo tog segmenta gospodarstva. Stoga se kontinuirano temeljem gradskog Programa poticanja razvoja, obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu kao svojevrsne platforme za sveobuhvatnu podršku poduzetnicima, provodi niz mjera i aktivnosti usmjerenih na njihov daljnji rast i razvoj, odnosno jačanje konkurentnosti, očuvanje radnih mjesta i novozapošljavanje:

 

DODJELA PODUZETNIČKIH KREDITA UZ SUBVENCIJU KAMATA:

 

Sa svrhom kreditiranja poduzetnika po povoljnijim i prihvatljivijim uvjetima od bankarskih, Grad Zagreb se uključio u Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ kojeg je u rujnu 2014. donijela Vlada Republike Hrvatske. U tom smislu potpisan je ugovor o kreditiranju poduzetnika između Grada, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te 12 poslovnih banaka (Zagrebačka banica d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermarkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Hypo Alpe Adria Bank d.d., Societe generale-Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Croatia banica d.d., Slatinska banka d.d., Veneto banka d.d., Partner banka d.d. i Jadranska banka d.d. Šibenik). Na taj način poduzetnicima su se osigurala povoljna kreditna sredstva za realizaciju investicijskih ulaganja i jačanje konkurentnosti a time i otvaranje novih radnih mjesta.

Poduzetnicima je na raspolaganju kreditni fond u iznosu od 200.000.000,00 kuna koji osiguravaju poslovne banke a Ministarstvo i Grad subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite: i to po 2 postotna poena za projekte iz proizvodnih djelatnosti i po 1 postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

Nominalna kamatna stopa iznosi najviše 7%, a ako se kao instrument osiguranja koristiti jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, kamatna stopa iznosi najviše 6,5%. Time se proizvodnim djelatnostima omogućuju krediti uz kamatnu stopu do 3%, a uslužnim do 5%.

Za realizaciju svojih ulaganja poduzetnici mogu dobiti kredite u visini od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata; kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme i za obrtna sredstva (za projekte iz uslužnih djelatnosti do 20% a za projekte iz proizvodnih djelatnosti do 30% iznosa ukupno odobrenog kredita). Krediti se odobravaju na rok otplate do 10 godina za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata a do 7 godina za kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme uz poček do 2 godine.

Javni natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita prema Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti raspisan je 3. kolovoza 2015. a informacije o mogućnostima dobivanja ovih kredita potencijalni korisnici mogu dobiti u bankama, Gradskom uredu za gospodarstvo rad i poduzetništvo, na stranicama www.zagreb.hr ili u Plavom uredu, Vodnikova 12.

 

DODJELA POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH. DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI:

Iako imaju mogućnost aplicirati na sve mjere kao i poduzetnici za ovu mjeru postoji najveći interes obrtnika. Naime, radi se o bespovratnim sredstvima u visini od 10.000,00 kuna do

30.000,00 kuna koja su namijenjena za nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava), uređivanje poslovnog prostora, edukaciju, promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo), certifikate kvalitete i znakove kvalitete, stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Korisnici potpora mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja te mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način._

Podnositelji zahtjeva koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta, kao i osobe koje zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik) ostvaruju pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna.

Natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti raspisan je 13. veljače 2017. s rokom predaje zahtjeva do 15. ožujka 2017.

SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA:

Grad Zagreb je od 2014. u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb i Razvojnom agencijom Zagreb – TPZ d.o.o. kao partner u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje provodio mjeru „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto”. Time se omogućilo nezaposlenim osobama koje su podnijele zahtjeve za samozapošljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema mjeri „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto” dodjela potpora u iznosu do 25.000,00 kuna za pokretanje vlastitog posla kao i mentoriranje u prvoj godini poslovanja u Poduzetničkom centru – Plavi ured.

U 2017. Grad Zagreb nastavlja s provedbom aktivnosti u okviru dodjele potpora za samozapošljavanje s novom inovativnom mjerom „Radi čisto – budi zaposlen” za samozapošljavanje preko osnivanja obrta koji porez na dohodak plaćaju paušalno. Naime, U Hrvatskoj je 90% djelatnosti čišćenja i održavanja u kućanstvima i tvrtkama sa manjim poslovnim prostorima u području sive ekonomije. Većina osoba koje obavljaju djelatnost čišćenja nisu u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, registrirane su kao nezaposlene, žive u socijalnoj nesigurnosti. Mjera omogućuje svim zainteresiranima da registriraju svoj vlastiti obrt da uđu u sustav i iskoriste njegove prednosti. Iznos bespovratne potpore je do 20.000 kn godišnje. Potpora se koristi za registraciju obrta, doprinose za 12 mjeseci, knjigovodstvene usluge, fiskalnu blagajnu. Svi korisnici potpore imaju mogućnost besplatne edukacije i savjetovanja u Plavom uredu počevši od same registracije obrta pa na dalje kako bi,između ostalog, korisnici potpore bili spremni samostalno ispunjavati potrebne formulare i vršiti prijave i uplate u porezni sustav i samostalno voditi knjige za obrt. Jedino što će plaćati u prvoj godini je porez od 150 kn mjesečno, koji plaćaju na kraju svakog kvartala.

DODJELA POTPORA ZA RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

Zagreb je kao gospodarski centar Hrvatske i socijalno osjetljiva sredina prepoznao važnost društvenog poduzetništva, odnosno uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina. Iz tog je razloga kreirana mjera – dodjela potpora za razvoj društvenog poduzetništva te je prošle godine raspisan natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva kroz socijalne zadruge.

Korisnici potpora su socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama a osnovane su radi obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz

pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti kao i uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora. Isto tako, korisnici potpora mogu biti trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.

Potpore po pojedinom projektu mogu iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje a namijenjene su za: troškove unutarnjeg uređenja poslovnog prostora, troškove vezane uz nabavu opreme, alata i inventara te nadogradnju i prilagodbu strojeva i opreme, troškove vezani uz nabavu sirovine i repromaterijala (najviše do 40% od ukupnog iznosa odobrene potpore), troškove izrade marketinškog plana, promotivnog materijala i web- stranica, troškove zakupa poslovnog prostora (najviše 3 mjeseca), trošak plaće upravitelja zadruge odnosno direktora društva u vrijeme trajanja projekta (najviše 6 mjeseci) do maksimalno 12.000,00 kuna bruto/mjesec, trošak 50% bruto plaće za tri zaposlenika u vrijeme trajanja projekta (najviše 3 mjeseca).

Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva planira se u drugoj polovini 2017.

PODUZETNIČKI CENTAR – PLAVI URED:

Plavi ured (www.plaviured.hr) poduzetnički centar Grada Zagreba, je potporna institucija otvorena za sve poduzetnike i one koji to tek žele postati. Otvoren je u 2015. na lokaciji Vodnikova 12 kako bi što efikasnije odgovorili na potrebe poduzetnika i bili njihova kvalitetna logistika.

Cilj i svrha Plavog ureda jest podizanje poduzetničke kompetencije, promicanje poduzetničke kulture te olakšanje pristupa financiranju poduzetničkih i inovativnih ideja, a misija je poticati, podržavati i promovirati poduzetnički duh kroz sve planirane aktivnosti, aktivno povezivati poduzetničku i akademsku zajednicu, djelovati na podršci gospodarskom razvoju Grada i države.

Plavi ured razvija svoje usluge i razmjenjuje sve aktualne informacije u suradnji s partnerskim i potpornim institucijama, državnim tijelima, agencijama, nevladinim organizacijama, akademskom zajednicom, potencijalnim investitorima i ostalima koje imaju mogućnost predstaviti mjere potpore poduzetnicima, organizirati edukacije, okrugle stolove, rasprave i predstaviti primjere dobre poduzetničke prakse.

Istovremeno se mali i srednji poduzetnici mogu informirati, savjetovati i razvijati svoje poduzetničke kompetencije na jednom mjestu. Krajnji cilj svih ovih aktivnosti je jačanje poduzetničke klime Grada Zagreba i stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja.

Potrebe poduzetnika su uvijek na prvom mjestu, a rezultat takvom pristupu je da poduzetnici uz Plavi ured vežu epitete kao što su: stručnost, otvorenosti, motiviranosti i pristupačnosti. Kroz cikluse edukacija, savjetovanja, programe potpora i promicanja poduzetničke kulture Plavi ured je dodirna točka između institucija i poduzetnika.

Sve usluge Plavog ureda sufinancira Grad Zagreb i besplatne su za krajnjeg korisnika!

VLADINE MJERE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: http://mjere.hr/

 

« 1 od 6 »